Tillfällig vistelse i Lomma kommun

Du som är i behov av hemtjänstinsatser och som planerar att tillfälligt vistas i Lomma kommun ska ta kontakt med din biståndshandläggare i kommunen där du bor. Din biståndshandläggare kommer sedan kontakta Lomma kommun som verkställer beslutet.

Beställning av bistånd/insatser vid tillfällig vistelse i Lomma kommun

Tillfällig vistelse

Du som är i behov av hemtjänstinsatser och som planerar att tillfälligt vistas i Lomma kommun ska ta kontakt med din biståndshandläggare i bosättningskommunen. Din biståndshandläggare kommer sedan kontakta Lomma kommun som verkställer beslutet.

Bosättningskommunen ansvarar för

  • Utredning, bedömning och beslut
  • Kostnader
  • Beräkning av egenavgift som den enskilde betalar till bosättningskommunen

Tänk på att insatserna kan behöva anpassas till omgivningen och miljön där de ska utföras. Både närmiljön och bostadsförhållande kan påverka behovet av stöd- och hjälpinsatser. Myndighetsenheten, Lomma kommun, meddelar bosättningskommunen om det under vistelsen uppkommer förändrade behov/insatser jämfört med beställningen.

Det är viktigt att tänka på att verkställigheterna/utförandet kan se olika ut för olika kommuner.

Vid behov av insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen, ska legitimerad personal kontakta kommunens kontaktcenter på telefon 040-641 10 00.

Beställning

Vid beställning av insatser enligt socialtjänstlagen, kontaktar biståndshandläggare i bosättningskommunen, myndighetsenheten i Lomma kommun.

Kontakten ska ske i god tid innan, dock senast tre veckor innan planerad vistelse.

Kontaktuppgifter

Lomma kommun
Hamngatan 3
234 81 Lomma
Tel: 040-641 10 00                      
Organisationsnummer: 212 000-1066

Tillfällig vistelse utifrån socialtjänstlagen och LSS

Riksdagen har beslutat om förändringar i socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende ansvarsfördelningen mellan bosättningskommunen och vistelsekommunen, regeringens proposition 2010/11:49.

Ändringen syftade till att förtydliga kommunernas ansvarsfördelning mellan kommunerna i fråga om ansvar för stöd och hjälp till enskilda enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och därigenom skapa bättre förutsättningar för att undvika tvister samt stärka den enskildes rättssäkerhet.

Lagförändringen trädde i kraft 1 maj 2011. Enligt socialtjänstlagen är det bosättningskommunen som ansvarar för stöd- och hjälpinsatser när den enskild vistas i en annan kommun, till exempel vid vistelse i sin sommarstuga.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ajsela Music

Senast uppdaterad: