Den 1 mars 2021
tog Lomma kommun
över driften
av kommunens särskilda boenden.

Särskilt boende betyder
hem för äldre eller personer
som behöver extra mycket hjälp.

Utvecklingsarbete Särskilt boende

Närbild på händer.

Den 1 mars 2021 övertog Lomma kommun driften av kommunens särskilda boenden.

Inför övergången skapades ett projekt för att säkerställa ett säkert övertagande av de särskilda boendena i Lomma kommun, från privat till kommunal regi den 1 mars 2021.

Livia.

Livia Deák Jönsson. Projektledare.

Livia Deák Jönsson är projektledare och har tillsammans med nyckelpersoner från både socialförvaltningen och kommunen lett arbetet med en trygg övergång:

Kortsiktigt handlar det om att ta över verksamheten och säkerställa att det finns rätt resurser att ta ansvar för verksamheten för att kunna bedriva äldreomsorg och att de kvalitetsbrister som har funnits ska vara åtgärdade.

Långsiktigt handlar det om att Lomma kommun ska ha en av Sveriges bästa äldreomsorg. Vill man mäta detta kan vi prata om att klättra från sista plats gällande de särskilda boendena till bland de 10 bästa i socialstyrelsens Öppna jämförelser. Viktigast är att våra äldre, närstående och medarbetare ska kunna dela en upplevelse om att vi har en av Sveriges bästa äldreomsorg med goda villkor, trygghet och hög trivsel hos äldre, närstående och medarbetare. I våra äldreboenden ska man kunna fortsätta vara sig själv – tillsammans med andra.

Övergången 2020-21

Under våren 2020 gjordes en kartläggning av alla delar i projektet som var nödvändiga att ta hänsyn till för att övertagandet skulle bli så bra som möjligt. Fokus låg, enligt projektledaren, på många olika områden;

  • Ändamålsenlig bemanning, vilket innebär att vi har personalresurser för att ge god omsorg med kvalitet och att vi har en bemanning som är anpassad till vårdtyngden.
  • Vi vill erbjuda meningsfulla aktiviteter till alla, det ska finnas möjlighet att välja mellan olika aktiviteter beroende av ens intressen. Vi vill utveckla vårt samarbete med de ideella organisationerna och föreningslivet i Lomma.
  • Höja kvaliteten på maten och förbättra måltidssituationen på boendena.
  • Se över möjligheten att använda modern teknik i vårdarbetet och att se över larmsystemen på alla boendena.
  • Gott bemötande och god service från medarbetarna både gentemot vårdtagarna och närstående. Kommunikation är A och O och vi vill erbjuda både en tydlig information från vår förvaltning och ha en ständig dialog med dem som berörs av det om vad god äldreomsorg är.
  • Vi kommer också att rusta våra medarbetare så de är trygga, professionella, har hög kompetens och står för en sund arbetskultur i vår organisation. Genom det kommer vi att kunna erbjuda en god äldreomsorg på de särskilda boendena.
  • Vi vill även öka både vårdtagarnas och de närståendes delaktighet och inflytande över den hjälp och stöd de får.

Fokusgrupper

Under året startades fokusgrupper bestående av närstående, ideella organisationer och föreningar samt omvårdnadspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal. Fokusgrupperna var en dialog mellan Lomma kommun och de som berördes av övertagandet. Under coronapandemin genomfördes träffarna digitalt istället.

Kommunikation och riskanalys

Information skickades löpande ut till berörda parter om projektets utveckling. Det gjordes även en riskanalys med de fackliga organisationerna för att identifiera de risker som fanns kring övertagandet. Tillsammans arbetas man fram en strategi/handlingsplan för att säkerställa en god och säker övergång av verksamheten.

Arbetsgivare och fackliga organisationer träffades regelbundet under hela projektet för att säkerställa att en god förankring av processerna och för att lyssna in de behov som fanns.

Kompetenshöjningar

Under hösten 2020 påbörjades kompetensutvecklingsinsatser inom läkemedel, demens och utbildning om åldrandet och åldrandets sjukdomar.

På grund av pandemin genomfördes dessa utbildningar digitalt.

Vår satsning i det svenska språket för dem som behöver stärka sin yrkessvenska pågår och vissa av dessa träffar har också blivit drabbade av pandemin. Vi ger dock inte upp utan fortsätter med satsningen under 2021, betonade Livia.

Några av medarbetarna har även påbörjat utbildning till undersköterska genom regeringens satsning Äldreomsorgslyftet. Det innebär att de kan arbeta samtidigt som de får betald studietid på deltid.

Trygghetslösningar

Under hösten gjordes även en utredning av behoven av olika trygghetslösningar på våra äldreboenden. Det identifierades behov av att upphandla nya larmsystem på Orion, Strandängen och Jonasgården samt att införa nya lösningar för läkemedelshantering och nycklar både till skåp, olika utrymmen och boendelägenheter.

Närvarande ledarskap

Under ett tidigt skede i processen beslutade förvaltningen att satsa på nytt ledarskap på samtliga våra äldreboenden.

Vi är starkt övertygade om att vi behöver skapa nya förutsättningar för våra verksamheter och där har ledarskapet en stor betydelse. Därför har vi valt att satsa på en chef per boende, berättade Livia.

För att våra chefer ska få de bästa förutsättningarna har vi valt att anställa även fyra samordnare som kommer att vara ett administrativt stöd både för verksamheten och chefen, men också vara en länk mellan medarbetare, chef, närstående och ha kontakter med de ideella krafterna i kommunen.

Fokus på rätt saker

För att rätt kompetens ska göra rätt saker slöts avtal med Samhall som ska sköta lokalvård på alla kommunens särskilda boenden inklusive boendelägenheter. Tack vare denna satsning ska medarbetarna kunna lägga fokus på att ge en god omvårdnad.

Nyheter på Lomma.se

De senaste nyheterna hittar ni här:

Så vänder vi skutan för äldrevården!

Särskilda boenden i egen regi

Fortsätt vara dig själv – tillsammans med andra!

Nya chefer anställda inför övertagande av särskilda boenden

Övertagandet av särskilda boenden Öppnas i nytt fönster.

Bakgrund

Lomma kommuns särskilda boenden drevs i många år i privat regi. Sedan 2016 var det Frösunda Omsorg som hade driften av verksamheterna på de fyra boendena. Under avtalsperioden förekom det missnöje både från närstående och medarbetare på hur verksamheterna drivits. Klagomål inkom till kommunen, medarbetarna rapporterade avvikelser och vid avtalsuppföljningen hittade Lomma kommun kvalitetsbrister.

Utifrån denna bakgrund fattades det ett politiskt beslut den 25 januari 2020 att inte förlänga avtalet med Frösunda Omsorg utan att ta över de särskilda boendena till kommunal regi fr.o.m. 1 mars 2021.

Målet är att långsiktigt bygga upp en välfungerande äldreomsorg i kommunal regi med hög kvalitet och god patientsäkerhet där både vårdtagare, närstående och medarbetare känner sig trygga och trivs med verksamheten. Lomma kommuns särskilda boendena ska bli även en attraktiv arbetsgivare med hög trivsel, sunda grundvärderingar, bra personalpolitik och adekvat kompetens.

Det övergripande målet är att Lomma kommun ska bli en av Sveriges bästa äldreomsorgskommuner.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna-Maria Banck

Senast uppdaterad: