Frågor och svar om särskilt boende

Vanliga frågor och svar om övertagandet av särkilt boende 1 mars 2021.

Vi har sett till att vi har en bra planering för hela övertagandet. Vi jobbar i olika delområden. Under våren 2020 har vi gjort en kartläggning av alla delar i projektet som är nödvändiga att ta hänsyn till för att övertagandet ska bli så bra som möjligt. Det handlar t ex om maten på våra särskilda boenden, om möjligheten att använda modern teknik i vårdarbetet, om att se över larmsystemen på alla boendena, om schemaplanering och bemanning, om kompetensutvecklingsinsatser för medarbetarna på de olika boendena.

Vi har fokuserat på en del avgörande saker: lägga en bra struktur och planera i god tid, identifiera alla intressenter dvs de som berörs av övergången samt nyckelpersoner som kan bidra i arbetet med övertagandet, involvera medarbetare, boenden och närstående samt ideella krafter i dialog om övertagandet för att påverka till en god äldreomsorg.

Kommunikation

Inom projektet är kommunikationen A och O och vårt mål är att kommunicera med alla berörda på ett öppet och ärligt sätt. Vi skickar t.ex. ut löpande information om vad vi gör och hur det går i projektet och vi har satt igång fokusgrupper med de olika intressenterna. Coronapandemin har varit en utmaning och vi har fått avstå att i tidigt skede träffa de berörda. Det har ju varit omöjligt av naturliga skäl. Vi har dock ställt om istället för att ställa in.

Vi har även gjort riskanalys med de fackliga organisationerna då vi identifierar de risker som finns kring övertagandet och där vi tillsammans arbetar fram en strategi/handlingsplan för att säkerställa en god och säker övergång av verksamheten. Vi träffas regelbundet, arbetsgivare och de fackliga organisationerna, under hela projektet för att säkerställa att vi har en god förankring av processerna och att vi lyssnar in behoven som finns.

Kompetensutveckling

Under hösten 2020 satte vi igång våra kompetensutvecklingsinsatser inom läkemedel, demens och utbildning om åldrandet och åldrandets sjukdomar.

Trots pandemin har vi lyckats genomföra dessa utbildningar genom att genomföra dem digitalt.

Vår satsning i det svenska språket för dem som behöver stärka sin yrkessvenska pågår och vissa av dessa träffar har också blivit drabbade av pandemin. Vi ger dock inte upp utan fortsätter med satsningen under 2021.

Några av medarbetarna har även påbörjat utbildning till undersköterska genom regeringens satsning Äldreomsorgslyftet. Det innebär att de samtidigt med att jobba får de betald studietid på deltid.

Under hösten har vi gjort en utredning av behoven av olika trygghetslösningar på våra äldreboenden. Vi ser behov av att upphandla nya larmsystem på Orion, Strandängen och Jonasgården samt att införa nya lösningar för läkemedelshantering och nycklar både till skåp, olika utrymmen och boendelägenheter.

Ledarskap

Under ett tidigt skede i processen beslutade förvaltningen att satsa på nytt ledarskap på samtliga våra äldreboenden. Vi är starkt övertygade om att vi behöver skapa nya förutsättningar för våra verksamheter och där har ledarskapet en stor betydelse. Därför har vi valt att satsa på en chef per boende. Tre nya chefer är på plats redan nu och vi är inne i en rekryteringsprocess gällande fjärde chef.

För att våra chefer ska få de bästa förutsättningarna har vi valt att anställa även fyra samordnare som kommer att vara ett administrativt stöd både för verksamheten och chefen men också vara en länk mellan medarbetare, chef, närstående och ha kontakter med de ideella krafterna i kommunen.

För att rätt kompetens ska göra rätt saker valde vi även att sluta avtal med Samhall som ska sköta lokalvård på alla våra särskilda boenden inklusive boendelägenheter. Tack vare denna satsning kan våra medarbetare att fokusera på att ge en god omvårdnad.

Målsättningen är att göra ett tryggt och säkert övertagande så att den 1 mars 2021 ska hela verksamheten kunna driftas av kommunen utan några större problem.

Kortsiktigt handlar det om att ta över verksamheten och säkerställa att det finns rätt resurser att ta ansvar för verksamheten för att kunna bedriva äldreomsorg och att de kvalitetsbrister som har funnits ska vara åtgärdade.

Långsiktigt handlar det om att Lomma kommun ska ha en av Sveriges bästa äldreomsorg. Vill man mäta detta kan vi prata om att klättra från sista plats gällande de särskilda boendena till bland de 10 bästa i socialstyrelsens Öppna jämförelser. Viktigast är att våra äldre, närstående och medarbetare ska kunna dela en upplevelse om att vi har en av Sveriges bästa äldreomsorg med goda villkor, trygghet och hög trivsel hos äldre, närstående och medarbetare.

I våra äldreboenden ska man kunna fortsätta vara sig själv – tillsammans med andra.

Vi är just nu inne i en intensiv process med att lägga schema och sätta en ändamålsenlig bemanning. Vi kommer att satsa på kontinuitet och en bemanning på dagtid som ger oss möjligheter att arbeta med innehållet på våra äldreboenden dvs meningsfulla aktiviteter för alla.

Bra äldrevård handlar dock inte enbart om personalresurser. Ett tydligt närvarande ledarskap, engagerade chefer och medarbetare, rätt kompetens och inställning till arbetet är mycket viktigare i många avseenden än stora ekonomiska resurser.

Alla medarbetare som har en tillsvidareanställning eller vikariat som sträcker sig över 1 mars 2021 har fått ett erbjudande med att följa med. Timvikarier är också välkomna att lämna intresseanmälan.

För att den nya organisationen ska få de bästa förutsättningarna och få en helt ny start kommer nya chefer att tillsättas på samtliga särskilda boenden. Rekryteringen av nya chefer och nyckelpersoner kommer att genomföras under hösten och de ska vara på plats senast 1 februari 2021. På så sätt ges förutsättningar för att nyckelpersonerna, genom tidig introduktion och medverkan i förberedelserna, är rustade för att direkt efter övertagandet leda och samordna verksamheten effektivt.

Vid en verksamhetsövergång går anställningsavtalet automatiskt över till nästa arbetsgivare, dvs Lomma kommun. Detta innebär att vi tar över de anställningsvillkor som gäller vid tillfället för övergången. Löneöversynen gäller som för övrig personal vid årlig lönerevision.

Vi kommer att arbeta med många olika områden:

  • Ändamålsenlig bemanning, vilket innebär att vi har personalresurser för att ge god omsorg med kvalitet och att vi har en bemanning som är anpassad till vårdtyngden.
  • Vi vill erbjuda meningsfulla aktiviteter till alla, det ska finnas möjlighet att välja mellan olika aktiviteter beroende av ens intressen. Vi vill utveckla vårt samarbete med de ideella organisationerna och föreningslivet i Lomma.
  • Höja kvaliteten på maten och förbättra måltidssituationen på boendena.
  • Gott bemötande och god service från medarbetarna både gentemot vårdtagarna och närstående. Kommunikation är A och O och vi vill erbjuda både en tydlig information från vår förvaltning och ha en ständig dialog med dem som berörs av det om vad god äldreomsorg är.
  • Vi kommer också att rusta våra medarbetare så de är trygga, professionella, har hög kompetens och står för en sund arbetskultur i vår organisation. Genom det kommer vi att kunna erbjuda en god äldreomsorg på de särskilda boendena.
  • Vi vill även öka både vårdtagarnas och de närståendes delaktighet och inflytande över den hjälp och stöd de får.
  • Genom att vi anordnar fokusgruppsmöten får vi reda på vad som är viktigt för våra vårdtagare och närstående och vilka behov samt önskemål som finns på verksamheten. Samtidigt kan vi arbeta med de idéer och möjligheter som finns bland olika intressenter.

Sedan 2016 är det Frösunda Omsorg som har driften av verksamheterna på de fyra boendena. Under avtalsperioden har det förekommit missnöje både från närstående och medarbetare på hur verksamheterna drivits. Det har inkommit klagomål till kommunen, medarbetarna har rapporterat avvikelser och vid avtalsuppföljningen har Lomma kommun hittat kvalitetsbrister.

Utifrån denna bakgrund fattades ett politiskt beslut den 25 januari 2020 att inte förlänga avtalet med Frösunda Omsorg utan att ta över de särskilda boendena till kommunal regi fr.o.m. 1 mars 2021.

Du är välkommen att kontakta projektledare Livia Deák Jönsson via e-post: livia.deakjonsson@lomma.se

Vill du ha svar på en annan fråga?

Har du någon annan fråga om övertagandet i Lomma kommun? Välkommen att skicka in dem till oss via formuläret nedan.

Vi vill påminna om att vi aldrig kan kommentera enskilda fall på grund av att vi lyder under sekretess. Har du frågor angående din egen eller din närståendes vardag inom våra särkilda boenden, hör av dig så kan vi vidarebefordra dig till rätt person.Ange e-post om du vill bli kontaktad.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Livia Deák Jönsson
Senast uppdaterad: