Den 1 mars 2021
kommer Lomma kommun
att ta över driften
av kommunens särskilda boenden.

Särskilt boende betyder
hem för äldre eller personer
som behöver extra mycket hjälp.

Särskilda boenden efter 1 mars 2021

Närbild på händer.

Den 1 mars 2021 övertog Lomma kommun driften av kommunens särskilda boenden.

Livia.

Livia Deák Jönsson. Projektledare.

Inför övergången skapades ett projekt för att säkerställa ett säkert övertagande av de särskilda boendena i Lomma kommun, från privat till kommunal regi den 1 mars 2021.

Livia Deák Jönsson är projektledare och har tillsammans med nyckelpersoner från både socialförvaltningen och kommunen planerat för en trygg övergång det senaste året.

Under våren 2020 gjordes en kartläggning av alla delar i projektet som är nödvändiga att ta hänsyn till för att övertagandet ska bli så bra som möjligt. Det handlar till exempel om maten på våra särskilda boenden, om möjligheten att använda modern teknik i vårdarbetet, om att se över larmsystemen på alla boendena, om schemaplanering och bemanning och om kompetensutvecklingsinsatser för medarbetarna på de olika boendena.

Fokus har legat på att lägga en bra struktur och planera i god tid, identifiera alla intressenter, det vill säga de som berörs av övergången, samt nyckelpersoner som kan bidra i arbetet med övertagandet och involvera medarbetare, boenden och närstående samt ideella krafter i dialog om övertagandet för att påverka till en god äldreomsorg.

Fokusgrupper

Under året har det startats fokusgrupper bestående av närstående, ideella organisationer och föreningar samt omvårdnadspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal. Fokusgrupperna är en dialog mellan Lomma kommun och de som är berörda av övertagandet.

Coronapandemin har varit en utmaning och vi har fått avstå att i tidigt skede träffa de berörda. Det har ju varit omöjligt av naturliga skäl. Vi har dock ställt om istället för att ställa in, förklarar Livia.

Kommunikation

Inom projektet är kommunikationen A och O och vårt mål är att kommunicera med alla berörda på ett öppet och ärligt sätt. Information har löpande skickats ut om vad vi gör och hur det går i projektet, berättar Livia och fortsätter;

Vi har även gjort riskanalys med de fackliga organisationerna då vi identifierar de risker som finns kring övertagandet och där vi tillsammans arbetar fram en strategi/handlingsplan för att säkerställa en god och säker övergång av verksamheten. Vi träffas regelbundet, arbetsgivare och de fackliga organisationerna, under hela projektet för att säkerställa att vi har en god förankring av processerna och att vi lyssnar in behoven som finns.

Kompetenshöjningar

Under hösten 2020 påbörjades kompetensutvecklingsinsatser inom läkemedel, demens och utbildning om åldrandet och åldrandets sjukdomar.

På grund av pandemin genomfördes dessa utbildningar digitalt.

Vår satsning i det svenska språket för dem som behöver stärka sin yrkessvenska pågår och vissa av dessa träffar har också blivit drabbade av pandemin. Vi ger dock inte upp utan fortsätter med satsningen under 2021, betonar Livia.

Några av medarbetarna har även påbörjat utbildning till undersköterska genom regeringens satsning Äldreomsorgslyftet. Det innebär att de kan arbeta samtidigt som de betald studietid på deltid.

Trygghetslösningar

Under hösten har det gjorts en utredning av behoven av olika trygghetslösningar på våra äldreboenden. Det har identifierats behov av att upphandla nya larmsystem på Orion, Strandängen och Jonasgården samt att införa nya lösningar för läkemedelshantering och nycklar både till skåp, olika utrymmen och boendelägenheter.

Närvarande ledarskap

Under ett tidigt skede i processen beslutade förvaltningen att satsa på nytt ledarskap på samtliga våra äldreboenden.

Vi är starkt övertygade om att vi behöver skapa nya förutsättningar för våra verksamheter och där har ledarskapet en stor betydelse. Därför har vi valt att satsa på en chef per boende. Tre nya chefer är på plats redan nu och vi är inne i en rekryteringsprocess gällande fjärde chef, avslöjar Livia.

För att våra chefer ska få de bästa förutsättningarna har vi valt att anställa även fyra samordnare som kommer att vara ett administrativt stöd både för verksamheten och chefen men också vara en länk mellan medarbetare, chef, närstående och ha kontakter med de ideella krafterna i kommunen.

Fokus på rätt saker

För att rätt kompetens ska göra rätt saker har avtal slutits med Samhall som ska sköta lokalvård på alla kommunens särskilda boenden inklusive boendelägenheter. Tack vare denna satsning kan medarbetarna fokusera på att ge en god omvårdnad.

Nyheter på Lomma.se

De senaste nyheterna och vanliga frågor och svar hittar ni här:

Så vänder vi skutan för äldrevården!

Särskilda boenden i egen regi

Fortsätt vara dig själv – tillsammans med andra!

Nya chefer anställda inför övertagande av särskilda boenden

Övertagandet av särskilda boenden Öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om särskilt boende

Bakgrund

Lomma kommuns särskilda boenden har drivits i många år i privat regi. Sedan 2016 är det Frösunda Omsorg som har driften av verksamheterna på de fyra boendena. Under avtalsperioden har det förekommit missnöje både från närstående och medarbetare på hur verksamheterna drivits. Det har inkommit klagomål till kommunen, medarbetarna har rapporterat avvikelser och vid avtalsuppföljningen har Lomma kommun hittat kvalitetsbrister.

Utifrån denna bakgrund fattades det ett politiskt beslut den 25 januari 2020 att inte förlänga avtalet med Frösunda Omsorg utan att ta över de särskilda boendena till kommunal regi fr.o.m. 1 mars 2021.

Målet är att långsiktigt bygga upp en välfungerande äldreomsorg i kommunal regi med hög kvalitet och god patientsäkerhet där både vårdtagare, närstående och medarbetare känner sig trygga och trivs med verksamheten. Lomma kommuns särskilda boendena ska bli även en attraktiv arbetsgivare med hög trivsel, sunda grundvärderingar, bra personalpolitik och adekvat kompetens.

Det övergripande målet är att Lomma kommun ska bli en av Sveriges bästa äldreomsorgskommuner.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Livia Deák Jönsson
Senast uppdaterad: