Samordnad vårdplanering - SVPL

Samordnad vårdplanering görs för de patienter som har behov av fortsatt vård och omsorg efter utskrivning från sjukhuset. Detta görs oavsett patientens ålder, diagnos, boendeform eller insatsernas omfattning.

Samordnad vårdplanering inleds när en patient eller anhörig har gett sitt samtycke till detta. Syftet är att planera och säkra den vård som ska utföras i hemmet, på särskilt boende eller på en hälsovalsenhet.

Sjukhuset skickar en inbjudan (kallelse) till berörd personal som bör delta på mötet. Vårdplanerare/biståndshandläggare från kommunen deltar alltid. Patient och eventuellt anhörig får också en kallelse. Samordnad vårdplanering genomförs efter överenskommelse på sjukhuset eller per telefon.

En vårdplan upprättas. Där beskrivs vilka insatser som behövs, vad målet med insatserna är, vem som har ansvar för vad och hur insatserna ska följas upp. Det är patientens egen uppfattning och behov som ska vara grund för planeringen av insatser.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ajsela Music
Senast uppdaterad: