Barnens Bästa

Barnens Bästa är Lomma kommuns plattform för att samordna ett fungerande samarbete mellan förskola, skola, fritid och socialförvaltning. I kommunen arbetar två samordnare med att stärka och tydliggöra en god samverkan med fokus på barn, unga och deras föräldrar.

Samordnarna ansvarar för att de arbetsprocesser som berör barn, unga och deras föräldrar, och då insatser behöver ske från både skola och socialtjänst, regelbundet ses över för att kunna förbättra dem.

För att nå god samverkan behövs samsyn och ett engagemang som sträcker sig över verksamhets- och förvaltningsgränser. I Barnens Bästa samordnas möten mellan nyckelpersoner från skola, fritid, förskola, skola, Centrala barn- och elevhälsan, socialtjänst, polis, barnavårdscentral och mödravårdscentral. Nyckelpersonerna träffas regelbundet i olika former för att på ett övergripande plan uppmärksamma behov och hur kommunen, polisen och regionen kan möta behoven, enskilt eller tillsammans.

Barn, unga och deras föräldrar erbjuds kunskap, utveckling och stöd på olika nivåer. I Barnens bästas regi leds föräldragrupperna ABC (Alla Barn i Centrum).

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Camilla Levison
Senast uppdaterad: