Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Det finns en lag som bestämmer
vilka funktionshindrade
som har rätt till särskilt stöd och service.
Lagen heter LSS.

Vilket stöd kan du få?

Det finns en lag som bestämmer vilka funktionshindrade som har rätt till särskilt stöd och service. Lagen heter LSS. Här läser du om vilka stöd och insatser som finns.

Information om LSS på teckenspråk.

Vilken hjälp kan du få?

Vi börjar alltid med att göra bedömningar för att ta reda på om, och i så fall vilken, typ av stöd du kan få. Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan du ha rätt till följande:

 1. Råd och stöd av personer med särskild kunskap om problem och behov för människor med stora och varaktiga funktionshinder.
 2. Personlig assistent eller ekonomiskt stöd för assistans om behovet av stöd är större än beviljade assistanstimmar.
 3. Ledsagarservice.
 4. Kontaktperson.
 5. Avlösarservice. Innebär avlösning för närstående i hemmet.
 6. Korttidsvistelse utanför hemmet. Det kan handla om boende på korttidshem, hos stödfamilj eller i form av lägervistelse. 
 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet, i anslutning till skoldagen samt under lov.
 8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.
 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna.
 10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte utbildar sig.

Kommunen ansvarar för punkterna 2-10 ovan. Insats enligt punkt 1 ansöker du om hos Region Skåne.

Olika kategorier av funktionsnedsättning

När man bedömer vem som behöver stöd utgår man från nedanstående tre kategorier av funktionsnedsättning, det kallas för att man gör en personkretsbedömning.

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada efter en olycka eller en sjukdom. Hjärnskadan gör att de har stora svårigheter att förstå.
 3. Personer som behöver mycket hjälp på grund av andra omfattande funktionsnedsättningar som inte uppenbart beror på normalt åldrande.

Mål

Att du som har rätt till insatser enligt LSS får goda levnadsvillkor som möjligt samt, om du vill, kunna delta i samhällslivet på samma villkor som personer utan funktionsvariation. Den som får stöd enligt LSS ska ha inflytande och medbestämmande över de insatser som ges.

Ansökan

Ansökan görs till LSS-handläggaren i kommunen. Efter ansökan görs bedömning av din funktionsvariation och därefter en utredning om vilka insatser som du kan få. Du kan också ansöka via vår e-tjänst - se länk nedan.

Sekretess

Vi som arbetar inom LSS på Lomma kommuns socialförvaltning arbetar alltid under sekretess, det vill säga vi har tystnadsplikt.

Frågor

Om du har frågor om LSS i Lomma kommun eller vill ansöka om insatser, ring till Kontaktcenter, tel. 040-641 10 00.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anette Björk
Senast uppdaterad: 2018-11-05