Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nyanlända - frågor och svar

Vanliga frågor och svar om integration i Lomma kommun.

Från 1 mars 2016 ska alla kommuner kunna anvisas att ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. Den nya lagen avser att ge en mer rättvis fördelning av nyanlända i landets kommuner och samtidigt förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Lagen omfattar nyanlända som beviljats uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande samt deras anhöriga. Även kvotflyktingar och ensamkommande barn som är kvotflyktingar omfattas av lagen.

Hur många nyanlända som en kommun ska ta emot beror på kommunens befolkningsstorlek, arbetsmarknadsläge, befolkningsprognos, asylmottagande under perioden 2017-04-01 till 2018-03-31 samt självbosättning.

Lomma kommun ska ta emot 61 individer under 2019, tidigare års siffor är 98 individer under 2017 och 89 under 2018. Utöver dessa individer ger Migrationsverket en prognos om att ytterligare 11 individer kommer att självbosätta sig i Lomma kommun under 2019. Dessa 11 individer kan antingen vara vuxna personer som på egen hand löser sin bostadssituation eller anhöriga till någon av dem som kommunen fått anvisade till sig. Anvisningen sker av Migrationsverket och följer Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättninglänk till annan webbplats.

Mottagningstakten bestäms av Migrationsverket, som anvisar en individ eller familj till kommunen, som därefter har två månader på sig att ta emot den anvisade. Efter dessa två månader skrivs individen eller familjen ut till kommunen. 2019 års mottagande påbörjas i mars och pågår till februari 2020. Det betyder i praktiken fem individer i månaden som kommunen ska erbjuda en bostad till.

De bostäder som tillhandahålls har anskaffats på olika sätt. Det finns ett antal bostadsrättslägenheter och hyresrätter som kommunen äger eller hyr som har använts för uthyrning till nyanlända, då någon sådan har funnits tillgänglig. Kommunen har även avtalat med flera andra hyresvärdar om att hyra lägenheter. I samband med att kommunen la ner ett antal HVB-hem så har dessa omvandlats till lägenheter eller korridorsboende för ensamstående nyanlända. Kommunen har också införskaffat paviljonger som använts på samma vis.

Kommunen har dessutom, vid ett par gånger, gått ut med förfrågningar till allmänheten och fått hyra hus eller delar av hus i andra hand.

Bostäder hyrs ut till de nyanlända som betalar hyra. Därför är det viktigt att hitta bostäder som de har råd med, då de flesta har etableringsersättning.

Alla boenden som erbjuds nyanlända är genomgångsboenden. Besittningsrätten förhandlas bort, så det rör sig om andrahandskontrakt med tidsbegränsning. Boendet ska fungera som en tillfällig bostad på väg till en mer permanent lösning, helst med ett förstahandskontrakt. Den som hyr bostad i andra hand ska till exempel ställa sig i Boplats Syds bostadskö.

Lomma kommun, liksom alla andra kommuner i Sverige, tar i enlighet med gällande lag emot de ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som Migrationsverket anvisar till kommunen. Fördelningen till kommunerna sker i huvudsak proportionellt i förhållande till kommunstorlek, och antalet som kommer till Lomma kommun beror på hur många barn och ungdomar på flykt som kommer till Sverige.

Introduktion i hur det svenska samhället fungerar, inkluderat lagar, regler och värderingar, är en viktig del i kommunens integrations- och etableringsarbete. Ett arbete som startar omgående när barnen och ungdomarna anländer till Lomma och som bedrivs bl a inom ramen för de nyanländas skolgång respektive dagligen i boendeverksamheten.

Därtill deltar barnen och ungdomarna aktivt i kommunens föreningsliv och de flesta har knutit kontakt med vänfamiljer i kommunen.

​Hem för vård eller boende, HVB, är en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran.

​Kommunen gör en riskbedömning för de lokaler och byggnader som används till HVB-hem, gällande bland annat brand och trygghet. Rörande barn och ungdomar görs en riskbedömning vid inskrivning på HVB-hemmet

När vi väljer boendeplatser utgår vi från följande grundläggande kriterier:

 • Tiden - tillgodose behovet av bostäder i rätt tid, enligt gällande prognoser.
 • Ekonomi - tillse att kostnaderna ryms inom budget för lokaler
 • Lämplighet - tillgång till vatten, avlopp, el, skola, fritid, kommunikationer och övriga integrationsmöjligheter.
 • Rådighet - Lomma kommun ska i möjligaste mån ha egen rådighet över objektet.

Boendeplatserna väljs enligt ovannämnda kriterier med följande prioriteringsordning:

 1. Kommunala fastigheter med lämpliga byggnader.
 2. Förvärv av externa flerfamiljshus med tomma lägenheter.
 3. Uppföra paviljonger på kommunala fastigheter med detaljplan för boende.
 4. Uppföra paviljonger på kommunala fastigheter utan detaljplan för boende.
 5. Inhyrning av enskilda privata boenden.
 6. Privata HVB-hem.
 7. Uppföra permanenta boenden på kommunala fastigheter med detaljplan för boende.

Då vi under fjolåret tog emot över 100 nyanlända har vi i huvudsak nyttjat samtliga kommunala fastigheter som är möjliga att använda som boende redan under fjolåret. Dessa boenden är i huvudsak placerade i Lomma. Möjligheten att förvärva externa flerfamiljshus med tomma lägenheter är mycket begränsad. Därför pågår nu planering av kommande boendeplatser enligt prioritering 3 och 4 alltså uppförandet av paviljonger på kommunala fastigheter med och utan detaljplan för boende. Även kommunala fastigheter, med detaljplan för boende, är mycket begränsat.

I hela Lomma kommun räknar vi med att det finns ca fem kommunala fastigheter med detaljplan för boende eller liknande. Av de fem fastigheterna är det endast de i Borgeby som kan bebyggas inom erforderlig tid, de andra har olika hinder exempelvis arkeologi i mark. Med stöd av vad som framförts planeras nu uppförandet av två paviljonger i Borgeby. Söder om Fyrhusvägen är en paviljong planerad för boende till fyra familjer och inom Borgeby verksamhetsområde är en paviljong planerad för ca 13 ensamkommande flyktingbarn. Vi har även sökt bygglov för uppförandet av en paviljong på Tennisvägen i Borgeby.

För att besluta om placering av paviljong inom Borgebys verksamhetsområde eller på Tennisvägen följer vi utvecklingen mycket noga och beslut härmed beräknas ske under mars månad. Då vi har ett uppdrag och skyldighet att tillgodose det kommande behovet (även kommande år) av boenden pågår planering att bebygga flera andra kommunala fastigheter med och utan detaljplan för boende.

Då Migrationsverkets prognoser för antalet nyanlända, som kommer att bli anvisade till Lomma kommun, är mycket osäkra följer vi utvecklingen noga och anpassar boendebehovet kontinuerligt.

Respektive förvaltning ansvarar för sin riskbedömning för sitt verksamhetsområde; samhällsbyggnadsförvaltningen för byggnad, socialförvaltningen för verksamhetsdriften och utbildningsförvaltningen för skola/förskola.

När det gäller riskbedömningen avseende fastigheten (byggnaden) kan vi konstatera, efter flera års erfarenhet av flyktingboenden i Lomma, att det inte har förekommit någon förhöjd säkerhetsrisk för boenden eller andra verksamheter (bl a förskola, skolor) i närområdet än vad som normalt förekommer i vårt samhälle. Dock vidtar vi säkerhetsåtgärder kring flyktingboenden i enlighet med försäkringsbolagens krav och rekommendationer enligt följande:

Exempel på säkerhetsåtgärder vid boende för ensamkommande flyktingbarn:

 • Upprättande av brandskyddsdokumentation enligt BBR-krav.
 • Upprättande av systematiskt brandskyddsarbete enligt lag om skydd mot olyckor
 • Tillse att åtgärder enligt brandskyddsdokumentation är utförda.
 • Brandlarmsinstallationer
 • Släckutrustning
 • Förbud mot rökning inomhus
 • Inhägnad av soptunnor (min 6 m till byggnad)
 • Tillse att brandfarliga material inte finns intill byggnaderna
 • Personal dygnet runt
 • Information till personal och boende
 • Utvändig belysning
 • Väktarbevakning (platsbevakning, rondering)

​Nej, vi har en kompetensprofil på de integrationshandledare vi anställer på HVB-hemmen. Vår ambition är att anställa högskoleutbildad personal med erfarenhet av arbete med ensamkommande barn och ungdomar.

Vi har däremot en mycket god erfarenhet av samarbetet med föreningar och frivilliga i form av vänfamiljer.

​Enligt Barnkonventionen är man ett barn tills den dag man fyller 18 år. Majoriteten av barnen i HVB-hemmen är 16-17 år. Vi ser målgruppen som barn och ungdomar.

När våra nyanlända elever börjar i våra skolor är undervisningen den första tiden mest inriktad på svenska och att vi ska kartlägga deras kunskaper. Inom två månader ska de sedan erhålla en klassplacering. När de sedan deltar mer i sina respektive klasser finns det utifrån det individuella behovet ett stöd i form av SvA-lärare och studiehandledare.

Ofta är de med på lektionerna ibland har de arbetat med eleven innan lektionen för att hen ska kunna följa med i undervisningen.

Ungdomarna kan välja vilken sport de vill, men ett led i integrationen är också att hjälpa ungdomarna att göra hållbara val. Fritidsaktiviteten ska alltså vara av sådan art att ungdomen kan ta sig till och från samt bekosta den på egen hand även när de ”flyttat hemifrån”. 

De vanligaste sporterna som uppfyller dessa kriterierna är de som finns i vår kommun; fotboll, simning, styrketräning,  brottning och taekwando till exempel.

Integrationsarbetet påbörjas den dagen de flyttar i på våra boenden. 

Vid inflyttningen får ungdomen en introduktion i det som förväntas av dem i bemötande och förhållningssätt gentemot sin omgivning, liksom ungdomen också får berättat för sig vad denne kan förvänta sig av boendet och dess personal.

Bemötande, förhållningssätt, sociala koder/kultur samt lagstiftning är återkommande tema som följs upp av kontaktpersonen på boendet varje vecka. Ungdomarna är generellt sett mycket nyfikna på sitt nya land och har ett stort intresse av att smälta in och vara och göra ”likadant” som andra ungdomar.

Boendet arbetar vidare med information om Sverige genom tematräffar som har olika innehåll, till exempel jämställdhet, manliga och kvinnliga normer och trafiksäkerhet.

Information ges huvudsakligen via kommunens hemsida samt vid särskilt arrangerade möten.

Kommunen bjuder in till återkommande möten för allmänheten, med information och dialog kring hur vi tillsammans på bästa sätt kan välkomna de nyanlända som kommer till Lomma.

Generellt gäller att kommunen vid uppstarter av hem för vård och boende för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar, bjuder in de närboende till informations- och dialogmöte i samband med uppstarten.

Tidpunkten och formen för informationen/dialogen grundas på en samlad bedömning kring sekretess, integritet, säkerhet och de närboendes behov av information.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Felicia Mellgren
Senast uppdaterad: 2018-10-12