Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Flyktingmottagande och integration

Här hittar du information om hur Lomma kommun arbetar med bosättning av nyanlända och mottagandet av ensamkommande barn och unga.

Lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning började gälla den 1 mars 2016. På Migrationsverkets hemsida går det att läsa mer om lagen, bland annat om vem som omfattas av den:

"Lagen omfattar nyanlända som beviljats uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande och deras anhöriga. Även kvotflyktingar och ensamkommande barn som är kvotflyktingar omfattas av lagen."

Lagen innebär att en kommun ska kunna anvisas att ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd (Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning).

Läs mer om detta, varför den nya lagen infördes och hur den fungerar: www.migrationsverket.selänk till annan webbplats

Flykting enligt Migrationsverket: Person som har ansökt om asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige av flyktingskäl, se FN-konventionen nedan.

Skyddsbehövande enligt Migrationsverket: Även andra personer än de som är flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention kan behöva skydd och de kan därför få uppehållstillstånd i Sverige.

Flyktingstatus: Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU-regler är du flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av:

  • ras
  • nationalitet
  • religiös eller politisk uppfattning
  • kön
  • sexuell läggning eller
  • tillhörighet till viss samhällsgrupp.

Läs mer om definitionerna flykting och skyddsbehövande på Migrationsverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Antal mottagna under 2017:

Kommunen har, tillsammans med kommuninvånarna, hittat bostad åt samtliga 98 individer under 2017. En majoritet av dem som tagits emot i Lomma kommun är från Syrien.

Kommunen ska utöver mottagande av nyanlända ta emot ensamkommande asylsökande barn och unga och har hittills i år tagit emot 7 barn. Prognosen för 2017 års mottagande ligger på 9 barn.

Kommunens planering för att ordna bostäder åt de nyanlända:

Kommunen har anpassat kommunala fastigheter till kollektiva boendeenheter och har satt upp paviljonger som används som lägenheter. Kommunen tar också exempelvis hjälp av kommuninvånare som vill hyra ut fastigheter åt kommunen, till en marknadsmässig hyra. Det pågår en utredning för att lösa bostadsfrågan på sikt.

Har du en bostad du vill hyra ut? Läs mer och gör en intresseanmälan

Arbete, studier och sysselsättning för nyanlända vuxna

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för de nyanländas etablering, det vill säga inträde på arbetsmarknaden samt försörjning. Kommunen ansvarar för bostad, att erbjuda studier i svenska språket och samhällsinformation samt att organisera barnens skolstart.

Det finns idag stöd för de familjer/vuxna som kommer till Lomma kommun i form av
boendestöd, en resurs som arbetar stödjande och informativt med att integrera våra nya kommuninvånare. Kommunen arrangerar också språkcaféerna och hjälper till att matcha nyanlända personer med kommuninvånare som vill vara vänfamilj.

Skola och barnomsorg för nyanlända barn

Bjärehovskolan, Karstorpskolan Norra och Karstorpskolan Södra är idag de skolor som tar emot nyanlända elever som kommer till kommunen. Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens star det kalenderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång i landet.

Etablering: Lomma kommuns arbete handlar om att den enskilde ska förstå och efterleva samhälls- och rättssystem, är självförsörjande gällande bostad och ekonomi samt förstår övriga samhällsstrukturer. Etableringshandledarna i kommunen utför detta arbete i form av praktiskt stöd de första månaderna som nyinflyttad i kommunen.

Integration: Lomma kommuns integrationsarbete handlar om att den enskilde ska bli en del i samhället genom att förstå och delta i sociala koder, sociala sammanhang, kultur och normer. Detta sker bland annat genom insatser såsom Språkcafe, Vänfamiljer, Ungdomscoach, Mentorsprogrammet och projektet ”Etablering genom sysselsättning”. Här är också din insats som kommuninvånare viktig. Du kan exempelvis följa med på våra språkcaféer och träffa någon från ett annat land, eller var en vänfamilj för någon. 

Följ med på kommunens språkcafé och ta reda på det! Våra nyanlända har frågor om det svenska samhället och behöver hjälp att träna det svenska språket.
Språkcafé

Du kan också läsa mer om en nyanländ famillj här

Vad kan och vill du göra?

Ring till Kontaktcenter, 040-641 10 00, för att få veta mer om ovanstående och för att
kopplas ihop med rätt tjänsteman. Tack!

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Felicia Mellgren
Senast uppdaterad: 2018-04-10