Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tillsyn, kontroll, överförmyndare

Tillsyn och kontroll

Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet vars huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare (ställföreträdare) så de sköter sina uppdrag i enlighet föräldrabalkens regler.

Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den anledningen har en god man eller förvaltare, utsedd för att hjälpa honom eller henne. Överförmyndaren tillhör kommunens obligatoriska uppgifter. Socialnämnder och andra myndigheter är skyldiga att på begäran av överförmyndaren lämna ut de uppgifter som överförmyndaren behöver för sin tillsynsverksamhet.

Överförmyndaren ska ta ställning till och godkänna vissa rättshandlingar som förmyndare, gode män och förvaltare utför för den enskildes räkning. Överförmyndarens uppgift är vidare att ha tillsyn över förmyndare, ofta föräldrar, som förvaltar pengar för minderåriga barn. Det kan till exempel vara fråga om förmögenhet som barn erhållit som arv eller gåva eller medel som barn erhållit i försäkringsersättning.

Tillsynen utövas normalt sett genom granskning av de redovisningar som gode män och förvaltare lämnar till överförmyndare varje år. Även föräldrar är skyldiga att lämna in en årsräkning om ett barn har egendom värd mer än 8 basbelopp. Vid tillsynen ska överförmyndaren se till att den enskildes pengar används för hans eller hennes nytta och att övriga tillgångar är tryggt placerade och ger en skälig avkastning.

Om en god man/förvaltare inte sköter sitt uppdrag ska det anmälas till överförmyndaren som, efter utredning, ska ta ställning till om gode mannen/förvaltaren ska entledigas från sitt uppdrag eller inte.

Överförmyndaren

Sedan 1 januari 2015 samverkar Lomma, Burlöv, Kävlinge och Staffanstorp i en gemensam organisation för handläggning av överförmyndarärenden. Lomma kommun är utsedd som värdkommun i den nya organisationen. Syftet med sammanslagningen är att öka rättssäkerheten, minska sårbarheten i verksamheten samt öka tillgängligheten för de enskilda.

Var och en av de samverkande kommunerna har fortfarande en egen överförmyndare (Kävlinge har en överförmyndarnämnd).

Överförmyndarna har delegerat sina beslutsbefogenheter (med undantag vissa beslut) till tjänstemännen på det gemensamma kontoret. Tjänstemännen är anställda av Lomma kommun och besvarar alla verksamhetsfrågor. Handläggarnas råd är generella och tar aldrig över god man/förvaltarens beslut. Det är den gode mannen/förvaltaren som biträder och företräder huvudmannen. Överförmyndaren kan därför inte gå in och ändra på beslut som gode mannen/förvaltaren fattat.

Kontaktuppgifter

Jennie Raneke

Överförmyndarhandläggare - Lomma

040-641 14 67

Katarina Velander

Överförmyndarhandläggare - Burlöv

040-641 10 51

Kristina Larsson

Överförmyndarhandläggare - Kävlinge

040-641 10 54

Malin Persson

Överförmyndarhandläggare - Staffanstorp

040-641 11 17

Sidansvarig: Kristina Larsson
Senast uppdaterad: 2017-03-14