Ansökan om god man eller förvaltare

Det är tingsrätten som utreder och fattar beslut om det finns förutsättningar för godmanskap och förvaltarskap samt uppdragets omfattning. Ansökan kan göras av den som behöver god man eller förvaltare, en nära anhörig eller överförmyndaren.

Nära anhörig är den som är sambo, make/maka, förälder, barn, barnbarn eller syskon. En Anmälan görs av den som mött någon i sin yrkesroll eller som inte är nära anhörig till exempel granne, vän eller bekant.

Ansökan

Om du själv vill ha en god man eller om du är nära anhörig fyller du i och skickar in blanketten till tingsrätten. Om det är du själv som är i behov av god man använder du blanketten för egen ansökan . Om du är anhörig använder du blanketten för ansökan från anhörig .

I ansökan ska du bland annat svara på vad du eller den person du söker för behöver hjälp med och hur situationen ser ut idag. Ta gärna kontakt med någon inom socialtjänsten eller sjukvården för att få hjälp med att fylla i blanketten Det är också en stor fördel om någon inom socialtjänsten eller sjukvården kan bekräfta att godmanskap eller förvaltarskap bör anordnas.

Detta bör även ansökan innehålla

  • En social utredning eller motsvarande som styrker behovet av god man eller förvaltare.
    Läkarintyg där det är viktigt att det framgår om personen som ansökan avser förstår vad saken gäller eller inte.
  • Eventuellt förslag på god man eller förvaltare. Den föreslagna gode mannen/förvaltaren ska underteckna en åtagandehandling som även den som ansökan avser ska underteckna (om hälsotillståndet tillåter). För ansökningar som ska prövas av Malmö tingsrätt ska även bifogas med ett intyg där den föreslagna gode mannen/förvaltarens lämplighet intygas.

Ansökan skickas till tingsrätten

När ansökan är komplett skickas den till tingsrätten. Om den som behöver hjälp är folkbokförd i Lomma, Kävlinge eller Staffanstorps kommun, ska ansökan skickas till Lunds tingsrätt, Box 75, 221 00 Lund. Om den som behöver hjälp är folkbokförd i Burlöv ska skicka ansökan till Malmö tingsrätt, Box 265, 201 22 Malmö.

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Om du som anställd vid en myndighet, till exempel socialtjänsten, äldreomsorgen, psykiatrin eller sjukvården, tror att en person är i behov av en god man eller förvaltare kan du göra en anmälan. En anmälan kan också göras av dig som medmänniska som märkt att någon är i behov av hjälp. Överförmyndaren utreder sedan om det finns tillräckligt grund för att ansöka om godmanskap eller förvaltarskap hos tingsrätten. Använd blanketten Anmälan av god man eller förvaltare . Av anmälan ska framgå varför god man eller förvaltare bör anordnas, vad behovet är och varför det inte kan tillgodoses på annat sätt.

Detta ska även anmälan innehålla:

  • Kuratorsutredning eller social utredning (en social utredning är en beskrivning av huvudmannens livssituation, kontaktuppgifter till närmsta anhöriga, ekonomi, boende, hjälpbehov, vilka hjälpinsatser som finns med mera).
  • Läkarintyg som styrker behov av ställföreträdare. Det är viktigt att det framgår av läkarintyget om personen som ansökan avser förstår vad saken gäller.
  • Eventuellt förslag på god man eller förvaltare. Den föreslagna gode mannen/förvaltaren ska underteckna en åtagandehandling som även den som ansökan avser ska underteckna (om hälsotillståndet tillåter). För ansökningar som ska prövas av Malmö tingsrätt ska man även bifoga ett intyg där den föreslagna gode mannen/förvaltarens lämplighet intygas.

Anmälan skickas till överförmyndaren

En komplett anmälan skickas sedan till:
Lomma kommun
Överförmyndaren
234 80 Lomma

Hur går prövningen till?

Det är tingsrätten som avgör om det finns ett sådant kvalificerat hjälpbehov som ger rätt till god man eller förvaltare. Ärenden som gäller godmanskap avgörs i regel genom skriftlig handläggning. Gäller det förvaltarskap avgörs det i regel efter en muntlig förhandling. Då utser tingsrätten ett juridiskt biträde som hjälper till att framföra huvudmannens synpunkter. Tingsrätten tar in yttranden från huvudmannen, nära anhörig och även överförmyndaren. Ibland ska även socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen yttra sig.

Kostar det något? Det kostar ingenting att ansöka att få en god man eller förvaltare. När god man eller förvaltare förordnats har den personen rätt att få skäligt arvode och ersättning för kostnader. Hur stor ersättningen blir bestäms av överförmyndaren en gång om året. Överförmyndaren bestämmer om det är huvudmannen eller kommunen som ska betala.

Kontaktuppgifter

Jennie Raneke

Överförmyndarhandläggare - Lomma

040-641 14 67

Katarina Welander van der Linden

Överförmyndarhandläggare - Burlöv

040-641 10 51

Kristina Larsson

Överförmyndarhandläggare - Kävlinge

040-641 10 54

Fredrik Hellström

Överförmyndarhandläggare

040-641 11 17

Sidansvarig: Kristina Larsson
Senast uppdaterad: