Vem kan få en god man eller förvaltare?

En god man eller förvaltare träder in och stödjer en person som inte klarar av att ta hand om sig själv och sin egendom eller att bevaka sina rättigheter.

Tingsrätten beslutar om god man eller förvaltare

En person som får en god man eller förvaltare utsedd kallas för huvudman. God man eller förvaltare utses av tingsrätten med stöd av föräldrabalkens regler. Beslut om byte av god man eller förvaltare tas av överförmyndaren i kommunen.

Hjälpbehov

Godmanskap eller förvaltarskap kan anordnas för person som på grund av sjukdom sjukdom, psykisk störning, försvagad hälsa eller ett liknande tillstånd behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Godmanskap ska dock inte anordnas om hjälpbehovet kan lösas på mindre ingripande sätt till exempel genom hjälp från anhöriga, fullmakt eller genom "egnamedelsförvaltning" via socialtjänsten.

Godmanskap

Godmanskap bygger på frivillighet, vilket innebär att godmanskap inte kan anordnas om det inte finns ett samtycke från den det avser (om inte hälsotillståndet hindrar ett sådant samtycke). Den person som har god man behåller sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att gode mannen måste ha huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar. Den vardagliga hushållningen får dock den gode mannen sköta utan huvudmannens uttryckliga samtycke.

Särskilt om förvaltarskap

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som kan användas när en person inte kan vårda sig själv eller sin egendom och när godmanskap inte är tillräckligt. Det är ett stort ingrepp i den personliga integriteten och ska därför användas mycket restriktivt. Om det är tillräckligt med god man eller om hjälpen kan ges på mindre ingripande sätt, får förvaltarskap inte anordnas.

Ett förvaltarskap kan till exempel bli nödvändigt när en psykiskt sjuk person är så aktiv och omdömeslös i sitt handlande att det hotar personens ekonomi och sociala existens, när vräkningshot föreligger eller det finns risk för att bli bedragen av personer i sin omgivning. En person som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga helt eller delvis. Förvaltaren får i motsvarande sträckning ingå rättshandlingar, för sin huvudmans räkning, utan dennes samtycke.

Kontaktuppgifter

Jennie Raneke

Överförmyndarhandläggare - Lomma

040-641 14 67

Katarina Welander van der Linden

Överförmyndarhandläggare - Burlöv

040-641 10 51

Kristina Larsson

Överförmyndarhandläggare - Kävlinge

040-641 10 54

Fredrik Hellström

Överförmyndarhandläggare

040-641 11 17

Sidansvarig: Kristina Larsson
Senast uppdaterad: