Redovisning

Förteckning

Inom två månader efter det att du blivit förordnad ska denna lämnas in till överförmyndaren. Tillgångsförteckningen lämnar du in för att redovisa din huvudmans tillgångar och eventuella skulder per den dag som du förordnades (datum för beslut).

Du ska sedan varje år lämna årsräkning som redovisar vilka inkomster och utgifter din huvudman haft under ett kalenderår och för att kunna göra det måste du veta hur den enskildes tillgångar och skulder såg ut när uppdraget påbörjades.

Löpande räkenskaper

Som god man/förvaltare är du skyldig, enligt föräldrabalkens regler att under året föra löpande räkenskaper. För att underlätta din årsredogörelse är det viktigt att under året:

  • Stämma av varje månads inkomster och utgifter mot kontoutdrag och sammanställa dessa

  • Anteckna huvudmannens inkomster och utgifter i kassabok/bokföringsprogram

  • Hålla verifikationer ordnade

  • Till din hjälp kan du gärna använda dig av vårt formulär Månadsuppföljning där posterna följer årsräkningens poster. Bifoga gärna månadsuppföljningen med årsräkning/sluträkningen.

  • Årsräkning

Varje år ska du som god man eller förvaltare lämna in en årsräkning och en redogörelse för utfört uppdrag. Årsräkningen är en sammanställning över årets inkomster och utgifter. Vi skickar ut blanketter och instruktion för hur du fyller i årsräkningen och redogörelse för uppdraget. Vanligtvis får du detta i slutet av året. Blanketten kan även fylla i årsräkningen direkt i dator men tänk då på att även den måste skrivas ut eftersom den måste undertecknas på heder och samvete.

Inlämning av årsräkning

Du är skyldig att komma in med årsräkningen för föregående år före den 1 mars varje år. Det är viktigt att du lämnar din årsräkning i tid, annars kan du bli skyldig att betala vite.

Redogörelse

Till årsräkning och sluträkning ska en redogörelse bifogas där du beskriver de delar av uppdraget som inte omfattar förvalta egendom. På redogörelse ska du även ange om du önskar arvode eller ej.

Sluträkning

När uppdraget upphört ska du lämna in en sluträkning med redovisning av huvudmannens ekonomi under året, fram till det datum som ditt uppdrag avslutades. Sluträkningen ska lämnas till överförmyndaren senast en månad efter det att uppdraget upphört. För sluträkning ska samma blankett som årsräkning användas.

Arvode

Du som god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för nödvändiga utgifter för uppdraget. Det är överförmyndaren som beslutar både om arvodets storlek och vem som ska betala arvodet. Huvudregeln är att det är huvudmannen som ska betala arvodet och ersättningen för nödvändiga utgifter om denne har inkomster som överstiger 2,65 prisbasbelopp eller tillgångar som överstiger 2 prisbasbelopp.

Om både inkomsten och tillgångarna understiger dessa värden ska kommunen betala arvodet. Om inkomsterna eller tillgångarna överstiger 2,65 prisbasbelopp respektive två prisbasbelopp, men inte med så stort belopp att det täcker hela arvodet, kan överförmyndaren göra en fördelning mellan huvudmannen och kommunen.

Uppdraget upphör

Godmanskapet upphör genom beslut i tingsrätten eller om huvudmannen avlider. Ett godmanskap ska upphöra om det inte längre finns ett behov av god man eller om den enskilde inte längre vill ha en god man (godmanskapet är frivilligt). Du som god man kan ansöka till tingsrätten om att ett godmanskap skall upphöra och en sådan ansökan skickas direkt till tingsrätten. Tänk dock på att du som god man alltid kvarstår i uppdraget tills det att tingsrätten beslutat om godmanskapet ska upphöra.

Skulle huvudmannen avlida upphör godmanskapet per dödsdagen och den du entledigas således automatiskt samma dag. Detta innebär att den som tidigare varit god man inte längre har behörighet att "företa rättshandlingar" för sin tidigare huvudman. Det enda som en god man ska göra om en huvudman avlider är att underrätta anhöriga samt inge en sluträkning till överförmyndaren. Allt annat sköts efter dödsfallet av den enskildes dödsbo.

Utbildning

Vi håller regelbundet utbildningstillfällen för nya gode män där vi går igenom bland annat redovisningen. Du är även välkommen att delta på en sådan träff om du vill uppdatera dina kunskaper om uppdraget. Vill du gå utbildningen, kontakta overformyndaren@lomma.se.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Kristina Larsson
Senast uppdaterad: