Den 1 mars 2021
kommer Lomma kommun
att ta över driften
av kommunens särskilda boenden.

Särskilt boende betyder
hem för äldre eller personer
som behöver extra mycket hjälp.

Särskilda boenden efter 1 mars 2021

Närbild på händer. Foto: Sabine van Erp fran Pixabay

Den 1 mars 2021 tar Lomma kommun över driften av kommunens särskilda boenden.

Lomma kommuns särskilda boenden har drivits i många år i privat regi. Sedan 2016 är det Frösunda Omsorg som har driften av verksamheterna på de fyra boendena. Under avtalsperioden har det förekommit missnöje både från närstående och medarbetare på hur verksamheterna drivits. Det har inkommit klagomål till kommunen, medarbetarna har rapporterat avvikelser och vid avtalsuppföljningen har Lomma kommun hittat kvalitetsbrister.

Utifrån denna bakgrund har det fattats ett politiskt beslut den 25 januari 2020 att inte förlänga avtalet med Frösunda Omsorg utan att ta över de särskilda boendena till kommunal regi fr.o.m. 1 mars 2021.

Målet är att långsiktigt bygga upp en välfungerande äldreomsorg i kommunal regi med hög kvalitet och god patientsäkerhet där både vårdtagare, närstående och medarbetare känner sig trygga och trivs med verksamheten. Lomma kommuns särskilda boendena ska bli även en attraktiv arbetsgivare med hög trivsel, sunda grundvärderingar, bra personalpolitik och adekvat kompetens.

Det övergripande målet är att Lomma kommun ska bli en av Sveriges bästa äldreomsorgskommuner.

Livia Deák Jönsson, projektledare

Livia Deák Jönsson, projektledare

Trygg övergång

Utifrån detta har det skapats ett projekt för att säkerställa ett säkert övertagande av de särskilda boendena i Lomma kommun, från privat till kommunal regi den 1 mars 2021. Livia Deák Jönsson är projektledare för detta och tillsammans med nyckelpersoner från både socialförvaltningen och kommunen planerar vi för en trygg övergång från privat till kommunal regi.

Samverkan med fackliga organisationer sker och det har startats fokusgrupper bestående av närstående, ideella organisationer och föreningar samt omvårdnadspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal. Fokusgrupperna är en dialog mellan Lomma kommun och de som är berörda av övertagandet.

Det har gjorts en nulägesanalys och kartläggning av behov och resurser och det sker en framtidsplanering av en ny organisation med optimal bemanning, adekvat kompetens och innehåll på boendena med fokus på att tillgodose de identifierade vårdbehoven och att hålla en god kvalitet gällande vård och omsorg.

Kompetenshöjning bland medarbetarna utifrån behovsanalys och framtidsutmaningar ska ske inför övertagandet parallellt med andra processer under projektets gång.

Vad händer nu?

Arbetet med att förbereda övertagandet av de särskilda boendena i mars 2021 har kommit en bit längre. En period av behovsanalyser och kartläggning av projektets olika delområden är avklarad och nu går processen in i en fas av mer praktiska moment.

Läs artikeln om pågående arbete med övertagandet av särskilda boendenöppnas i nytt fönster

Vanliga frågor och svar om övertagandet

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Livia Deák Jönsson
Senast uppdaterad: 2020-08-28