Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Frågor och svar

2018

Fråga, 11 juli

Med tanke på den kritik som riktas mot Frösunda och mot kommunen har förtroendet naggats i kanten för äldreomsorgen. Min fråga är om det finns någon opartisk person eller organisation som dels granskar hur kommunen utövar tillsyn och dels vem som kontrollerar att Frösunda följer uppställda regler.

Svar

Hej! Tack för din fråga. Kommunen och närmare bestämt socialnämnden (genom socialförvaltningen) har uppdraget att säkerställa och kontrollera att utförarna följer de lagar som finns och det avtal som vi har med dem. Detta gör vi genom omfattande granskning av dokumentation, brukarundersökningar och tillsyn (både föranmäld och oanmäld). Vi följer också de synpunkter och klagomål, samt avvikelser som inkommer och begär åtgärdsplaner om vi finner brister.

I enlighet med kommunallagen granskas kommunens verksamhet av revisionen. Revisions- och konsultföretaget Ernst and Young har under våren 2018 på uppdrag av kommunrevisionen i Lomma utfört en granskning av socialnämndens agerande i relation till privata utförare av äldreomsorg. Granskningen har fokuserat bland annat på kommunens rutiner för uppföljning av entreprenörernas utförande av äldreomsorg både i hemtjänst och särskilda boenden.

Den slutsats som Ernst and Young drar i sin rapport är att socialnämnden har agerat i tillräcklig omfattning utifrån de avvikelser som konstaterats. Ernst and Youngs bedömning är också att kommunen har dokumenterat på ett tillräckligt sätt. Här kan du läsa rapporten i sin helhetPDF.

Vänligen
Amelie Gustafsson, förvaltningschef

2017

Fråga, 25 september

Hej Amelie. Som jag förstår det så har du under de två åren klagomålen varit frekventa också haft ansvaret för driften? Om du nu har varit medveten om detta varför plötsligt nu, just när SVT intresserar sig starta en utredning, som borde startats inom en månad efter det att klagomålen börjat komma in. Eftersom din hantering av klagomålen som chef kan vara en av många orsaker till misskötseln av de gamla i kommunen tycker jag det är konstigt att du sitter med i denna grupp. Både du och socialnämnden borde ej medverka vid utredningen utan endast stå till utredarnas förfogande vid behov. Utredningen borde naturligtvis ledas av en utomstående och opartisk person.

Svar

Hej! Det stämmer att jag haft ansvaret för driften under hela tiden vi haft Frösunda och Attendo som leverantörer samt att vi under övertagandefasen, och ett tag därefter, hade många synpunkter och klagomål gällande Frösunda. Vi som arbetade på förvaltningen och Frösunda hade många möten med närstående under denna period, och efter sommaren så kom det bara in sporadiska synpunkter och klagomål. Vi gjorde också uppföljningar och ringde de personer som tidigare haft synpunkter för att se om detta också betydde att det blivit bättre. Vår bild då var att omsorgen fungerade på de flesta avdelningarna, men att det fortfarande fanns de som var missnöjda på några boendeenheter.

I november 2016 gjordes en del förändringar på dessa boendeenheter och oro uppstod igen för de boende där. Vi tog då omedelbart kontakt med Frösundas ledning och flera åtgärder sattes in. Vi begärde in ett antal åtgärdsplaner där omsorgen om individer behövde förbättras. I ett av fallen gick det så långt som till vite. Synpunkter och klagomål från boende och närstående, samt att varje person får den vård och omsorg de har rätt till, har hela tiden varit vår främsta prioritet, och kommer att vara så även framöver.

Den utredning som startats nu handlar om att ta reda på varför vi inte har den fantastiska äldreomsorg som vi alla önskar. Detta är ett initiativ som tagits från nämnden till förvaltningen för att vi skulle kunna få lite mer kunskap om de historiska aspekterna. Tanken med den är att fånga in orsakerna till de problem som uppstått, genom att prata med en mängd människor som varit inblandade på ett eller annat sätt i verksamheten från det att den var kommunal, genom de olika perioderna, fram till nu. Huvudsyftet är att vi utifrån detta ska kunna se vad vi kan göra bättre framöver. Det skulle absolut kunna tillsättas en utomstående utredning, men det är inte det som är beställt i detta läget.

Värt att veta är också att vi, som alla andra kommuner, också granskas löpande av externa parter som IVO och Socialstyrelsen.

Vänligen
Amelie Gustafsson, förvaltningschef

Fråga, 21 september

Ni skriver i ett av svaren, påbörjade förbättringar, sen när? Klagomål på Frösunda har varit rikliga från 1:a veckan dom tog över, så varför är förändringarna påbörjade först nu ?
Ett annat påstående från er sida är att det finns boende som fungerar inom Lomma kommun? Var kommer den uppfattningen ifrån? Redovisning av övriga boende borde vara på sin plats!
Media har bara tagit upp Sveriges två sämsta boende men det innebär ju inte med automatik att övriga boende inom Lomma kommun är felfria.

Svar

Hej! Tack för att du hör av dig. Frösunda har gjort löpande förbättringar sedan de tog över, det är inget nytt just nu. Vi har också sedan start haft en frekvent dialog med dem där vi följt upp enskilda ärenden och begärt åtgärder, åtgärder som också genomförts. I ett fall genomförde de inte de överenskomna åtgärderna fullt ut och då blev det fråga om vite. Men det har inte hänt igen sedan dess. De förbättringar som jag syftade på i ett av mina svar var de åtgärder som Frösunda, efter vår avtalsuppföljning med dem, har lovat att genomföra senast till den siste oktober. Detta kommer vi sedan att på vår hemsida redovisa för allmänheten.

Och ja, du har rätt. Vi har inte en felfri vård på de övriga boendena, men den personal vi från kommunen har ute i verksamheten ger mig en bild över hur arbetet fungerar där, samt att rapporteringen av problem har varit mindre från dessa avdelningar. Vi ska också ut och träffa samtliga boende, med närstående, i enskilda samtal på äldreboendena för att säkerställa att de får den omsorg de har rätt till. Detta arbete är redan påbörjat.

För att skapa den trygghet som behövs kommer vi framöver även att försöka vara tydligare med det arbete som görs, så att man inte ska behöva vara orolig för att bli äldre i kommunen.

Vänligen
Amelie Gustafsson, förvaltningschef

Fråga, 20 september

Hur kommer ni att agera för att förbättra äldreomsorgen? Har både mamma och svärföräldrar som kommer att vara i behov av äldreomsorg och vi som anhöriga är oroliga för hur deras vårdbehov kommer att tillgodoses.

Svar

Hej! Först vill jag säga att det naturligtvis är tråkigt att ni känner er oroliga. Vi kommer att fortsätta att arbeta tillsammans med våra utförare för att genomföra de förbättringsåtgärder som påbörjats. Många boende och närstående på andra avdelningar är nöjda med äldreomsorgen i Lomma i dag, men vi kommer inte att nöja oss förrän alla som bor i våra boenden känner sig trygga.

För att lyfta det arbetet ytterligare har vi nu startat en utredning som ska kunna ge oss svaren på hur vi ska kunna skapa en riktigt bra äldreomsorg. För att skapa den trygghet som behövs kommer vi framöver att försöka vara tydligare med det arbete som görs, så att man inte ska behöva vara orolig för att bli äldre i kommunen.

Vänligen,
Amelie Gustafsson, förvaltningschef

Fråga, 20 september

Varför görs inga kontroller på Jonasgården i Bjärred, har hört att ni tycker det fungerar bra där varför tror ni att det fungerar där ute?

Svar

Hej! Vi utför kontroller i form av tillsyner och avtalsuppföljning på Jonasgården, precis som på alla andra boendeenheter och avdelningar. Det fokus som nu finns i media handlar om särskilt en boendeenhet och de närstående som finns där, men kommunen finns närvarande på samtliga enheter.

Rapporteringen av problem från Jonasgården har varit mindre. Det finns förbättringar att göra även där, men det arbetet görs i dialog med närstående, utförare och oss på kommunen. Nu har vi dessutom påbörjat en del i vårt uppföljningsarbete där vi ska träffa alla boende och närstående enskilt och gå igenom individens plan för omsorg. På så sätt ska vi säkerställa att alla får det de har rätt till.

Vänligen,
Amelie Gustafsson, förvaltningschef

Fråga, 20 september

Varför kan inte kommunen ta över driften av äldreboendena?

Svar

Hej! Tack för din fråga. Min erfarenhet säger mig att alla problem inte försvinner över en natt bara för att man byter entreprenör eller gör driften kommunal. När vi dessutom anser att de flesta avdelningarna har en bra äldreomsorg så vill vi vara extra säkra på vår sak innan vi gör drastiska förändringar. Vi har därför startat en utredning för att bättre förstå varför de problem som vi upplever på ett par av boendeenheterna i kommunen har uppstått. Beror det på hur avtalet är utformat, ledarskapet i sig eller beror det på att det är svårt att rekrytera utbildad personal? Det är några av frågorna vi är väldigt angelägna om att hitta svar på.

Vänligen
Amelie Gustafsson, förvaltningschef

Fråga, 20 september

Hur kan ni i framtiden se till att inte äldreomsorgen i Lomma bedrivs så undermåligt som nu är fallet med Frösunda omsorg och Attendo Care? Enligt Socialstyrelsens enkät för 2016 ligger Lomma i bottenskiktet vad gäller upplevd kvalitet och service.

Svar

Hej och tack för att du hör av dig. Vi är medvetna om resultaten från mars 2016 och har arbetat för att förbättra omsorgen sedan dess. Vi väntar nu på siffrorna från undersökningen i våras och eftersom vi tycker att vi kan se en förbättring i de flesta verksamheter hoppas vi att detta också visar sig i resultatet, men vi vet också att vi har en del stora åtgärder kvar att göra.

Just nu pågår också en mer djupgående utredning hos oss, vi vill se hur äldreomsorgen har utvecklats över tid och se vilka lärdomar vi kan dra. Vi har under åren provat olika lösningar och det har inte fullt ut gett de resultat vi hoppats på. Vi vill gå till botten med de problem som vi upplever på ett par av boendeenheterna i kommunen. Beror det på hur avtalet är utformat? Ledarskapet i sig? Eller beror det på att det är svårt att rekrytera utbildad personal? Den utredning som just nu görs kommer förhoppningsvis ge oss fler pusselbitar i arbetet med att skapa en riktigt bra äldreomsorg.

Vänligen,
Amelie Gustafsson, förvaltningschef

Fråga, 20 september

Har ni utrett hur dessa problem har uppstått?

Är det en dålig upphandling från Lomma Kommuns sida eller beror det på att Frösunda o Attendo struntar i era rättmätiga krav, vilket i så fall tyder på att de ansvariga på Lomma kommun inte har uppfyllt sitt ledaransvar i denna fråga, eftersom det har pågått så länge.

Svar

Hej!

Tack för din fråga! Vi utreder alltid problem som uppstår och i avtalen med Frösunda och Attendo har vi en process för detta. Om en person inte får den omsorg de har rätt till, kräver vi in en åtgärdsplan. Om denna inte skulle följas så utgår vite varje vecka tills åtgärderna är genomförda och behovet hos den enskilde är uppfyllt. Detta har tidigare skett i ett fall.

Vårt mål är att ha en bra äldreomsorg och därför håller vi dessutom just nu på med en mer djupgående utredning, som ska ge oss en samlad bild av hur äldreomsorgen har utvecklats över tid. Vi har under åren provat olika lösningar och det har inte fullt ut gett de resultat vi hoppats på. Med denna utredning vill vi en gång för alla gå till botten med de problem som vi upplever på ett par av boendeenheterna i kommunen. Beror det på hur avtalet är utformat? Ledarskapet i sig? Eller beror det på att det är svårt att rekrytera utbildad personal? Denna utredning känns oerhört angelägen och kommer kunna ge oss svar på de frågor du ställer.

På de allra flesta avdelningarna på äldreboendena upplever vi däremot att vi har en bra äldreomsorg, men vi ger oss inte förrän alla håller samma kvalitet.

Vänligen,
Amelie Gustafsson, förvaltningschef

Fråga, 19 september

Var det en korrekt beskrivning av Orion, som gavs på nyheterna tidigare idag? Om Ja. Vad gör kommunen för att kvalitetssäkra äldreboende?

Svar

Hej!

Tack för att du hör av dig. För det första är det jätteledsamt att personerna i inslaget inte känner sig trygga och nöjda. Vi har stor medkänsla för deras upplevelse. Vi känner till de fall som tas upp i inslaget och för en dialog med de berörda på den avdelningen.

Just nu gör vi följande:

  • Uppföljning av åtgärdsplaner från Frösundas sida, där samtliga åtgärder ska vara genomförda senast siste oktober.
  • Vi har startat en utredning för att titta på äldreomsorgen över tid och se vilka lärdomar vi kan dra. Denna utredning ska förhoppningsvis ge oss nya tankar om hur vi ska få den bästa äldreomsorgen framöver.
  • Vi ska ut och träffa samtliga boende, med närstående, i enskilda samtal på äldreboendena för att säkerställa att de får den omsorg de har rätt till. Detta arbete är redan påbörjat.

Det vi generellt sett gör för att följa upp och säkra kvaliteten är att vi gör systematiska uppföljningar med var och en och ser om man har fått de insatser som man ska få enligt avtal och enligt sina egna behov. Om man inte får det, kräver kommunen en åtgärdsplan. Om denna inte skulle följas så utgår vite varje vecka tills åtgärderna är genomförda och behovet hos den enskilde är uppfyllt. Detta har tidigare skett i ett fall.

Vänligen,
Amelie Gustafsson, förvaltningschef

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Amelie Gustafsson
Senast uppdaterad: 2018-07-11