Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Äldreomsorg

Här berättar vi mer om äldreomsorgen i Lomma kommun samt vad vi arbetar på att förbättra och utveckla. Du hittar också nyheter i ämnet.

Socialförvaltningens viktigaste uppgift är att var och en av Lomma kommuns invånare ska, oavsett ålder, kunna leva i trygghet, bemötas med respekt och värdighet samt ha tillgång till god vård och omsorg. Vi vill att varje invånare ska uppleva att vi har dem i fokus genom livets alla skiften. 

De senaste åren har äldreomsorgen hamnat i medias blickfång och äldrefrågorna har satts i fokus. Media har även följt oss i vår kommun. Vi välkomnar dialogen och vill berätta för dig hur vi arbetar med att förbättra och utveckla äldreomsorgen.

Åtgärder och aktiviteter inom äldreomsorgen

 • Under hösten 2017 har Attendo (hemtjänst) och Frösunda (särskilt boende) gjort handlingsplaner utifrån resultatet i brukarundersökningen 2017. Handlingsplanerna innehåller åtgärder såsom förbättrad information och dialog med brukare och närstående samt utbildningar. Det genomförs även satsningar på kontaktmannaskap för de undersköterskor som är närmast ansvariga för enskilda brukare.
 • Under 2017 genomfördes fem projekt inom äldreomsorgen; ensamhetsprojekt på särskilt boende, matprojekt i hemtjänsten, test av e-tillsyn på natten, projekt gällande näringsdryck samt balansgrupp i Bjärred.
 • Seniorpanelen träffades i februari och diskuterade då kommunens mötesplatser. Utifrån vad som framkom under mötet har ett flertal aktiviteter redan lagts till eller ändrats. Detta för att bättre matcha önskemålen från besökarna.
 • Planeringen för en utbyggnad av Mötesplats Bjärred är i full gång och utbyggnaden beräknas vara klar efter sommaren. En aktivitetssamordnare är anställd och flera aktiviteter är igång.
 • En särskild sida, lomma.se/äldreomsorg, för att samla alla nyheter inom äldreomsorgen lanserades på lomma.se.
 • En utredning har genomförts med syfte att utifrån ett historiskt perspektiv dra lärdomar och förbättra kvaliteten inom dagens äldreomsorg. Utredning har resulterat i flera nya åtgärder, exempelvis har ett arbete påbörjats med att ta fram ett nytt synpunkts- och klagomålssystem, där synpunkter kan lämnas direkt på lomma.se.
 • En kostutredning beställdes och en projektledare kommer att arbeta med att hitta förbättringsförslag gällande kost och nutrition. Huvudsakligt fokus är på att förbättra kosten för personer som har hemtjänst. Förslaget beräknas vara klart under 2018.
 • Inomhusmiljön på boendena Vega och Orion har förbättrats med färg och infravärme på balkongerna. Detta har genomförts i samverkan med de boende.
 • Beslut har tagits att hemtjänsten kommer drivas i kommunal regi från och med 1 mars 2019. Arbetet med att införa verksamheten i kommunens organisation pågår.
 • En överenskommelse träffades med Frösunda gällande en ekonomisk kompensation på 1,1 miljoner kronor. Pengarna ska gå till att förbättra utomhusmiljön vid boendena i Lomma. Det ska byggas ett orangeri vid Vega, ett växthus vid Orion och byggnaderna planeras vara på plats under hösten 2018. Boendena tillsammans med brukarna och de närstående planerar nu för hur husen ska fyllas med innehåll och aktiviteter.

Systematiska uppföljningar för varje individ - så fungerar det

För att följa upp och säkra kvaliteten görs kontinuerligt uppföljningar med varje individ. Om personen i fråga inte får det hen har rätt till, kräver kommunen en åtgärdsplan. Om planen inte skulle följas utgår vite tills åtgärderna är genomförda och behovet hos den enskilde är uppfyllt.

 • Socialstyrelsens Öppna jämförelser - en undersökning där man i mars frågade alla som bor på särskilda boenden samt de som använder hemtjänst vad de tycker om kvaliteten. Undersökningen genomförs en gång om året i hela landet. Se rapporterna för 2017 i pdf:er här:
  Särskilda boenden (äldreboenden) - pdfPDF
  Hemtjänst - pdfPDF
 • Statistiska Centralbyråns (SCB) undersökning Nöjd medborgarindex. Frågor skickades ut av SCB under september och alla boende i kommunen fick svara på vad de tycker om bland annat äldreomsorgen. Resultat beräknas komma i december.
 • Extern revision. Ernst and Young har under våren 2018 på uppdrag av kommunrevisionen i Lomma utfört en granskning av socialnämndens agerande i relation till privata utförare av äldreomsorg. Granskningen har fokuserat bland annat på kommunens rutiner för uppföljning av entreprenörernas utförande av äldreomsorg både i hemtjänst och särskilda boenden. Läs hela rapporten.

Lomma kommun har under lång tid prioriretat arbetet med förebyggande insatser så att så många som möjligt ska kunna leva ett självständigt liv så länge det går. Ett arbete som på många sätt varit framgångsrikt.

Bland annat finns:

 • Öppna mötesplatser i Lomma och Bjärred med såväl dansaftnar och föreningsliv som sittgympa och tipsrundor.
 • Förebyggande hälsosamtal till dig som fyllt 75 år.
 • Fixare i hemmet som utför enklare uppgigfter i ditt hem för att minska risken för fall. Det kan handla om byte av glödlampor och uppsättning av gardiner.
 • Närståendestöd till dig som lever med någon som har en äldrerelaterad sjukdom.
 • Dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Dessa verksamheter drivs av Lomma kommun.

Övrig information om den äldreomsorg som finns och vad du kan ansöka om

Nyheter

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Amelie Gustafsson
Senast uppdaterad: 2018-10-16