Starta enskild verksamhet

Du som vill starta och få ​rätt till bidrag för fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet ansöker om det hos barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommun.

Allmänna förutsättningar

Enskild verksamhet ska godkännas om kvalitetskraven uppfylls. Enskild verksamhet i form av förskola och pedagogisk omsorg ska efter ansökan godkännas av den kommun där verksamheten bedrivs om verksamheten har god kvalitet och säkerhet samt uppfyller krav som anges i 2a kap. 5§ skollagen.

Följande villkor har upprättats för att säkerställa en rättvis bedömning

1. Lagstiftning

1:1 Verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med gällande lagstiftning

2. Mål och inriktning

2:1 Verksamheten ska bedrivas enligt gällande nationella och internationella styrdokument. Läroplaner och Skolverkets allmänna råd för respektive verksamhet ska vara vägledande.

3. Tillsyn

3:1 Tillsyn sker enligt de mål och riktlinjer som följer av Skollagen, läroplaner och Skolverkets allmänna råd.

4. Omfattning med mera

4:1 Verksamheten ska vara öppen för alla barn i åldern 1-5 respektive 6-12 år.

4:2 Mellan verksamhet och vårdnadshavare ska finnas en skriftlig överenskommelse där det tydligt framgår vilket barn och när barnet ska skrivas in i verksamheten.

4:3 Den månad som barnet skrivs in ska det också börja nyttja sin plats såvida inte finns särskilda skäl.

4:4 Vistelsetiden ska fastställas i avtal mellan vårdnadshavare och verksamheten.

4:5 Då vårdnadshavaren inte längre har för avsikt att nyttja platsen, ska anordnaren från vårdnadshavaren begära en skriftlig uppsägning med uppgift om barnets sista närvarodag.

4:6 Anordnaren administrerar sin egen kö. Aktuell kö med uppgift om barnens namn och personnummer ska finnas tillgänglig för Bildningskansliet.

4:7 För godkännande av pedagogisk omsorg ska verksamheten omfatta minst fem barn.

5. Ekonomi

5:1 Bidrag till enskild förskola och skolbarnsomsorg regleras i särskild ordning enligt Lomma kommuns beslut om resursfördelning och bidrag till enskild verksamhet.

5:2 Inför varje utbetalning ska aktuell lista med barnens namn, personnummer, adress och vistelsetid per vecka (< 15 timmar alt > 15 timmar per vecka) finnas tillgänglig på Bildningskansliet senast den 6:e varje månad.

5:3 Om anordnaren tar emot barn som är boende i annan kommun, regleras ersättningen mellan anordnaren och barnets hemkommun.

6. Föräldraavgifter

6:1 Anordnaren fastställer och administrerar föräldraavgifter. Lomma kommun har beslutat tillämpa maxtaxa. Även den enskilda verksamheten omfattas av detta beslut. Föräldraavgiften får inte överstiga maxtaxenivån, även om barnet har plats i flera verksamheter med olika huvudmän.

7. Lokaler

7:1 De lokaler där verksamheten bedrivs ska uppfylla kraven som finns enligt gällande föreskrifter och för sitt ändamål vara godkända av berörda myndigheter.

8. Försäkringar

8:1 Anordnare ska se till att inskrivna barn omfattas av motsvarande försäkringsskydd som gäller för inskrivna barn i den kommunala verksamheten.

9. Förändringar

9:1 Om enskild verksamhet helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska beslutet om godkännande upphävas. Om huvudmannen avser att fortsätta den ändrade eller flyttade verksamheten måste ett nytt godkännande sökas.

9:2 Inför en utökning av antalet inskrivna barn, ska ett nytt godkännande sökas om detta innebär en avvikelse på mer än 5 % i förhållande till det antal som är överenskommet mellan anordnaren och Lomma kommun.

10. Ansökan

Kontaktuppgifter

Martin Persson

Förvaltningschef

Sidansvarig: Martin Persson
Senast uppdaterad: 2018-06-20