Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Verktyg för utveckling

Utvecklingsstrategin identifierar de största utmaningarna och möjligheterna för kommunen och de strategier organisationen ska arbeta efter i syfte att sträva mot visionen.

Här presenteras viktiga redskap som medarbetare i Lomma kommun har till sitt förfogande för en gemensam styrning och ledning av koncernen Lomma kommun:

 • Styr- och kvalitetssystem
 • Värdegrund
 • Attraktiv arbetsgivare
 • Kommunikation
 • Varumärke

Styr- och kvalitetssystem

Lommas styr- och kvalitetssystem är fastställt av kommunfullmäktige, men revideras löpande utifrån förändrade förutsättningar och utmaningar. Dokumentet utgår från en resultatstyrning av verksamheten och en strävan efter decentralisering.

Styrsystemet rymmer en tydlig rollfördelning där politiker ska fokusera på frågeställningarna vad och när och tjänstemän på hur och vem.

Värdegrund

Att vara en värderingsstyrd organisation innebär att alla som arbetar i Lomma kommun är bärare av våra värderingar. Det påverkar vårt arbete, vårt engagemang och vårt bemötande, men också hur vi förhåller oss till varandra, våra medborgare och samarbetspartners.

Alla har ett ansvar att känna till och dela verksamhetens värderingar. De ska vägleda oss i våra vardagliga beslut och möten.

Ansvar – Öppenhet – Respekt

Öppenhet - Respekt - Ansvar

När värdegrundens tre grundvalar: öppenhet, respekt och ansvar efterlevs har vi goda förutsättningar att känna glädje och engagemang för vårt arbete och Lomma kommun som i förlängningen ska leda till nöjdare medborgare, brukare och elever och att fler vill arbeta i kommunen.

ÖPPENHET - Vi är välkomnande, nyfikna och prestigelösa. Vi inbjuder till samarbete och nytänkande.

RESPEKT - Vi har tillit till och förståelse för varandra och varandras uppdrag, förutsättningar och olikheter. Vi visar omtanke.

ANSVAR - Vi agerar med fokus på vårt uppdrag, tar initiativ och bidrar till helheten.

Attraktiv arbetsgivare

Av avgörande betydelse för att kommunen ska kunna nå sina målsättningar och leverera tjänster av hög kvalitet är att det finns kompetenta och engagerade medarbetare. Därför är det viktigt att kommunen jobbar med att bli en än mer attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare i en framtid som präglas av konkurrens om arbetskraften.

Personalpolicyn redovisar arbetsgivarens syn på personalpolitiken. Den personpolitiska målsättningen är att skapa goda arbetsplatser, där varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära samt möjlighet att utvecklas. Läs mer under Jobba hos oss.

Kommunikation

Med medborgaren i fokus får information och dialog en alltmer central plats. Förutom i direkt kontakt med organisationen söker många information via lomma.se och sociala medier men även i mer traditionella kanaler som kommunens informationstidning eller broschyrer.

Utifrån ambitionen att bibehålla en god medborgardialog utgör informationsverksamheten ett viktigt verktyg. Kommunens informationsinsatser förmedlar dessutom varumärket och bilden av hög kvalitet. Något som är viktigt för både anställda och medborgare.

Kommunstyrelsen har fastställt anvisningar för informationsverksamheten med en kommunikationsplan som revideras årligen. Kommunikationsplanen ska:

 • öka fokusering på medborgare och brukare
 • tydliggöra tjänsternas innehåll för både personal och medborgare
 • ge styrka åt den enskilde att våga lämna synpunkter på verksamheter

Kommunikationsplanens aktiviteter följs upp löpande under kalenderåret, vilket leder till ökad samordning av olika aktiviteter. Läs mer om kommunikation.

Varumärke

Varumärket för Lomma kommun som organisation grundas på tre delar: Det kommunala uppdraget enligt Kommunallagen, kommunens syn på kvalitet samt den värdegrund som finns för kommunens anställda.

Den kvalitet som förtroendevalda och medarbetare sammantaget levererar till medborgarna är kommunens styrka och något samtliga medarbetare under lång tid varit med att bygga upp, utveckla och förädla. Varumärket är en värdefull tillgång som måste utvecklas och värnas.

Varumärkets kärnvärden lyfter fram och binder ihop alla de fantastiska kvalitéerna Lomma kommun står för. Idén är att allt som sker i varumärkets namn ska:

 • ha föregåtts av både tanke och eftertanke
 • präglas av omtanke och välvilja
 • sträva efter att leda framåt, utveckla och ligga ett steg före

Därför har varumärkets kärnvärden formulerats Tanke – Omtanke – Mertanke

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Elin Westerberg
Senast uppdaterad: 2019-10-10