Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Trendspaning 2030

Världen förändras. Ett faktum som, mer eller mindre, även påverkar Lomma – och våra möjligheter att fortsätta utvecklas som en attraktiv kommun. Därför är det viktigt att känna till dessa förändringar och föra resonemang om hur det även fortsättningsvis kan vara attraktivt att exempelvis leva, bo och driva företag här.

Vi har identifierat åtta trender som Lomma kommun bedömmer som sannolika och därmed viktigast. Läs mer om dem nedan.

1. Medskapande medborgare

Brukare och medskapande medborgare i olika processer blir viktigare för kommunen. Anspråket på allt större inflytande, samt en växande EGO- kulture som ställer högre krav på individanpassning, innebär att kommunen behöver anpassa sig därefter.

2. Ökad polarisering

Mångfald och en ökad polarisering i samhället. Större skillnader mellan bostadsområden, levnadsstandard, skolresultat etc. påverkar möjligheterna till en socialt hållbar utveckling.

3. Fler äldre medborgare

Medborgare i åldersgruppen över 70 år ökar kraftigt de kommande åren. Gruppen består till stor del av friska och aktiva människor som är vana att ställa krav på sin omgivning, men det kommer även att bli fler att behandla inom äldrevården.

4. Mer fokus på livsmiljön

Boendet och livsmiljön får en allt större betydelse i människors liv. Från att tidigare ha sökt sig till platser där det finns arbete, blir det viktigare för många att hitta en bra livsmiljö. Balans mellan boende, människa, livsmiljö och livsstil kommer i högre grad att eftersträvas.

5. Krav på större frihet i arbetslivet

Framtidens medarbetare kommer att eftersträva högre grad av frihet, det vill säga att kunna jobba var som helst, när som helst och hur som helst. En effekt av detta är svagare koppling mellan jobb och bostadsort, något som ställer högre krav på flexibilitet hos morgondagens aktörer på arbetsmarknaden.

6. Mer flexibel skola

Skolan blir mer flexibel utifrån ett 24/7-perspektiv och framtidens lärare går mot ett mer specialiserat yrke som ledare, inspiratör och metodutvecklare. Undervisning blir inte lika styrd utifrån befintliga lokaler utan kan ske vid andra tidpunkter och platser än idag och digitala verktyg möjliggör mer arbete på distans.

7. En ökad miljömedvetenhet

Stark miljötrend i samhället samt klimatpåverkan där kust och hav är drabbade av fortsatta övergödningsproblem, erosion etc. Medvetenheten om människans påverkan på klimat och miljö ökar. Lösningar behövs bl.a. för att ge skydd mot översvämning i bebyggda områden.

8. Kommunikationer - brett spektra

Allmänna kommunikationer på egna villkor. En ökad individanpassning ställs krav på ett bredare spektra av infrastrukturella lösningar.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Elin Westerberg
Senast uppdaterad: 2019-10-10