Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Verktyg och drivmedel

Utvecklingsstrategin identifierar de största utmaningarna och möjligheterna för kommunen och de strategier organisationen ska arbeta efter i syfte att sträva mot visionen.

Här presenteras viktiga redskap som medarbetare i Lomma kommun har till sitt förfogande för en gemensam styrning och ledning av koncernen Lomma kommun:

 • Styr- och kvalitetssystem
 • Värdegrund
 • Attraktiv arbetsgivare
 • Kommunikation
 • Varumärke

Styr- och kvalitetssystem

Lommas styr- och kvalitetssystem är fastställt av kommunfullmäktige, men revideras löpande utifrån förändrade förutsättningar och utmaningar. Dokumentet utgår från en resultatstyrning av verksamheten och en strävan efter decentralisering.

Styrsystemet rymmer en tydlig rollfördelning där politiker ska fokusera på frågeställningarna vad och när och tjänstemän på hur och vem.

Värdegrund

Värdegrunden ska bidra till en kultur som sätter kommuninvånarna och deras behov i centrum. Kommunens sätt att arbeta ska genomsyras av de attityder och beteenden som värdegrunden uttrycker:

Ansvar – Öppenhet – Respekt – Tydlighet

Ansvar

Ansvar är att helt och fullt stå för sitt handlande. Vi tar ansvar när vi svarar upp på krav och förväntningar, både på oss själva och gentemot den egna gruppens gemensamma åtaganden.Helhetssyn är viktigt för oss. Ansvar är kopplat till befogenheter.

Öppenhet

Innebär att vi är nyfikna på att prova nya vägar, att övervinna bekvämligheten i gamla banor. Vi är öppna för samarbete och ett gott arbetsklimat. Vi hyllar förtroende som bygger på ärlig dialog och tillit med hjälp av aktiv feedback.Vi tar ansvar för att bidra till en välkomnande arbetsmiljö.

Respekt

Genom att vi talar med, lyssnar på och har en vilja att förstå varandra, skapar vi motivation, delaktighet och arbetsglädje.Vi deltar aktivt i våra uppdrag och agerar lojalt enligt fattade beslut och vi visar varandra respekt.

Tydlighet

Vi arbetar med tydliga mål för det vi vill uppnå i verksamheten och strävar efter enkelhet i våra arbetsprocesser.Vi är raka och tydliga i all kommunikation. Ett tydligt budskap misstolkas mindre och vi visar samma sak i ord som i gärning.

Glädje och lust

Om värdegrundens fyra hörnstenar tillämpas på rätt sätt i organisationen, bildas en bra grund för glädje och lust, det vill säga arbetsglädje och lust att gå till jobbet varje dag. Då har vi skapat goda förutsättningar att utföra ett arbete som uppskattas av både arbetskamrater och Lomma kommuns invånare.

Attraktiv arbetsgivare

Av avgörande betydelse för att kommunen ska kunna nå sina målsättningar och leverera tjänster av hög kvalitet är att det finns kompetenta och engagerade medarbetare. Därför är det viktigt att kommunen jobbar med att bli en än mer attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare i en framtid som präglas av konkurrens om arbetskraften.

Personalpolicyn redovisar arbetsgivarens syn på personalpolitiken. Den personpolitiska målsättningen är att skapa goda arbetsplatser, där varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära samt möjlighet att utvecklas.

Kommunikation

Med medborgaren i fokus får information och dialog en alltmer central plats. Förutom i direkt kontakt med organisationen söker många information via www.lomma.se och sociala medier men även i mer traditionella kanaler som kommunens informationstidning eller broschyrer.

Utifrån ambitionen att bibehålla en god medborgardialog utgör informationsverksamheten ett viktigt verktyg. Kommunens informationsinsatser förmedlar dessutom varumärket och bilden av hög kvalitet. Något som är viktigt för både anställda och medborgare.

Kommunstyrelsen har fastställt anvisningar för informationsverksamheten med en kommunikationsplan som revideras årligen. Kommunikationsplanen ska:

 • öka fokusering på medborgare och brukare
 • tydliggöra tjänsternas innehåll för både personal och medborgare
 • ge styrka åt den enskilde att våga lämna synpunkter på verksamheter

Kommunikationsplanens aktiviteter följs upp löpande under kalenderåret, vilket leder till ökad samordning av olika aktiviteter.

Varumärke

Varumärket för Lomma kommun som organisation grundas på tre delar: Det kommunala uppdraget enligt Kommunallagen, kommunens syn på kvalitet samt den värdegrund som finns för kommunens anställda.

Den kvalitet som förtroendevalda och medarbetare sammantaget levererar till medborgarna är kommunens styrka och något samtliga medarbetare under lång tid varit med att bygga upp, utveckla och förädla. Varumärket är en värdefull tillgång som måste utvecklas och värnas.

Varumärkets kärnvärden lyfter fram och binder ihop alla de fantastiska kvalitéerna Lomma kommun står för. Idén är att allt som sker i varumärkets namn ska:

 • ha föregåtts av både tanke och eftertanke
 • präglas av omtanke och välvilja
 • sträva efter att leda framåt, utveckla och ligga ett steg före

Därför har varumärkets kärnvärden formulerats Tanke – Omtanke – Mertanke

Kontaktuppgifter

Tove Dannestam

Utvecklingschef

040-641 11 34

Sidansvarig: Tove Dannestam
Senast uppdaterad: 2018-07-02