Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) och Dataskyddslagen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Det är självklara uppgifter som namn, adress och personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller ett foto där den enskilde kan identifieras.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är ett vitt begrepp som omfattar i stort sett allt som vi som arbetar i Lomma kommun gör med dina personuppgifter, exempelvis samla in dem, lagra dem, gallra dem m.m.

Lomma kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och svensk följdlagstiftning.

Hur har vi fått in dina personuppgifter?

I de allra flesta fall har du själv lämnat dina personuppgifter till oss för att vi ska kunna hantera ett ärende för dig, men ibland kan vi ha fått dina personuppgifter från någon annan, till exempel en annan myndighet, som dina folkbokföringsuppgifter från Skatteverket.

Vad händer med dina personuppgifter?

Här på kommunens webbplats kan du komma i kontakt med kommunens verksamheter på olika sätt. Du kan skicka e-post till oss, använda webbformulär/blanketter eller e-tjänster.

När du kontaktar oss lämnar du ju vissa uppgifter om dig själv för att vi ska kunna komma i kontakt med dig och påbörja handläggningen av ditt ärende hos oss. De anställda som då administrerar ditt ärende får ta del av dina personuppgifter. Det kan vara handläggare, administrativ personal, rekorer, bibliotekarier med flera, beroende på vilken typ av ärende som är aktuellt.I de fall det är tekniskt möjligt begränsas åtkomsten till dina personuppgifter med hjälp av behörigheter i verksamheternas digitala administrativa stödsystem.

I vissa fall måste vi lämna dina uppgifter till myndigheter utanför kommunen, som till exempel till Skatteverket. Det kan också förekomma att dina personuppgifter blir utbegärda som allmänna handlingar.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Lomma kommun behöver alltså uppgifter om dig för att kunna handlägga ditt ärende på ett korrekt sätt. Kommunen behandlar inte dina personuppgifter om vi inte har en motiverad anledning (ett särskilt ändamål) att göra det. Om dina personuppgifter ska behandlas av en annan anledning än den ursprungliga, så kommer du att få information om det innan en ny behandling påbörjas.

När får kommunen behandla dina personuppgifter?

När kommunen har en skyldighet enligt lag att erbjuda vissa tjänster, som exempelvis skola eller socialtjänst, har kommunen också rätt att behandla personuppgifter om dig för att kunna uppfylla kraven enligt lagstiftningen (rättslig förpliktelse).

Vid all myndighetsutövning har kommunen rätt att behandla dina personuppgifter.

Vissa verksamheter/tjänster erbjuder kommunen trots att det inte finns ett specifikt lagkrav, men där verksamheten ryms inom vad som tillhör den kommala kompetensen. När du väljer att ta del av en sådan verksamhet, till exempel kulturskolan, får kommunen behandla dina personuppgifter för att uppfylla ett så kallat allmänt intresse.

När du har ett avtal med kommunen får kommunen hantera dina personuppgifter för att fullgöra avtalet.

Detta är de lagliga grunderna för kommunens personuppgiftsbehandlingar. Någon av dessa grunder måste alltså finnas om vi ska hantera dina personuppgifter.

 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
 • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
 • Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.

Vilken lagring sker av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas av Lomma kommun när de är nödvändiga för att vi ska kunna behandla ditt ärende. Det gäller exempelvis din ansökan om bygglov, din ansökan om barnomsorgsplats eller att du har ställt en fråga till kommunen som du vill ha svar på.

Personuppgifter som kommer in till kommunen blir i regel allmänna handlingar. Kommunen måste spara eller gallra uppgifterna utifrån gällande lag och fastställda så kallade dokumenthanteringsplaner med gallringsfrister. Olika lagringstider finns därför för personuppgifter i olika typer av dokument.

Dina rättigheter när det gäller personuppgifter

Du har följande rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss.

 • Du kan begära tillgång till dina och dina barns personuppgifter.
 • Du kan begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av dina personuppgifter.
 • Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter.
 • Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst återkalla detta. Om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen från den dag som återkallelsen skedde.
 • Du kan klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas vissa av dessa rättigheter.

Personuppgiftsansvariga och dataskyddsombud i Lomma kommun

Kommunstyrelsen och varje politisk nämnd är personuppgiftsansvarig inom sitt ansvarsområde.

Varje personuppgiftsansvarig har utsett ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska kontrollera att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt hos kommunstyrelsen respektive nämnden. Dataskyddsombudet ska även informera och ge råd om dataskyddsförordningen och angränsande regler bland annat till registrerade personer. Ombudet har en självständig roll i organisationen och rapporterar till ledningen.

Du når dataskyddsombud hos respektive personuppgiftsansvarig enligt nedan:

Personuppgiftsansvariga och dataskyddsombud i Lomma kommun

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud

Kommunstyrelsen

dataskydd@sydarkivera.se

Barn- och utbildningsnämnden

dataskydd@sydarkivera.se

Kultur- och fritidsnämnden

dataskydd@sydarkivera.se

Miljö- och byggnadsnämnden

dataskydd@sydarkivera.se

Socialnämnden

dataskydd@sydarkivera.se

Tekniska nämnden

dataskydd@sydarkivera.se

Valnämnden

dataskydd@sydarkivera.se

Överförmyndaren

dataskydd@sydarkivera.se

Revisionen

dataskydd@sydarkivera.se

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Franzén
Senast uppdaterad: