Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Delårsrapport

Prognosen per den 31 december beräknas till 78,8 miljoner kronor (mnkr), vilket är 49,2 mnkr bättre än budgeterat och kan beskrivas på följande sätt;

  • nämndernas verksamheter, +2,0 mnkr,
  • finansförvaltningen, +19,2 mnkr,
  • återinvesterad realisationsvinst, +28,0 mnkr
  • budgeterat resultat om +29,6 mnkr

Av nämndernas verksamheter beräknas kommunstyrelsen samt miljö- och byggnadsnämnden uppvisa en positiv budgetavvikelse om 5,5 respektive 0,1 mnkr. För kommunstyrelsen beror prognosen framförallt på ett positivt exploateringsnetto om 5,0 mnkr. Tekniska nämnden samt socialnämnden prognosticerar ett underskott mot budget på 0,1 respektive 3,7 mnkr medan övriga nämnder beräknas uppnå ett resultat i balans med budget. Den positiva budgetavvikelsen på finansförvaltningen beror framförallt på statsbidrag och utjämning, +7,8 mnkr samt ett positivt finansnetto om 4,8 mnkr, bland annat med anledning av lägre upplåning än budgeterat.

Investeringarna fortsätter att vara omfattande. Prognosen är investeringar om totalt 171,3mnkr vilket dock är 58,2 mnkr lägre än budgeterat då vissa projekt försenats eller skjutits på framtiden. Bland större investeringar för perioden kan nämnas om- och tillbyggnad av Pilängskolan, 31,1 mnkr, byggnation av Lerviks förskola, 18,7 mnkr samt byggnation av en ny fritidsgård i Bjärred om 10,3 mnkr.

Måluppfyllelsen bedöms som god, de övergripande verksamhetsmålen och nämndmålen bedöms i huvudsak uppnås under året medan tre av fyra finansiella mål uppnås klart.

Den samlade bedömningen är att Lomma kommun har en god ekonomisk hushållning för delåret januari–augusti 2018.

Kontaktuppgifter

Marcus Nilsson

Ekonomichef

Sidansvarig: Marcus Nilsson
Senast uppdaterad: 2018-11-09