Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Delårsrapport

Resultatet för första åtta månader under 2017 uppgår till 107,2 mnkr, vilket är 58,7 mnkr bättre än budgeterat. Prognosen per 2017-12-31 beräknas till 60,9 mnkr vilket är 36,1 mnkr bättre än budgeterat och kan beskrivas på följande sätt:

  • Nämndernas verksamheter, +10,7 mnkr
  • Finansförvaltningen, +25,4 mnkr
  • Budgeterat resultat, +24,8 mnkr

Av nämndernas verksamheter beräknas kommunstyrelsen uppvisa en positiv budgetavvikelse på 1,1 mnkr, socialnämnden 3,5 mnkr och tekniska nämnden 8,0 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden beräknas visa en negativ budgetavvikelse med -2,0 mnkr vid årets slut, övriga nämnder beräknas ha ett bokslut i balans med budget.

Den positiva budgetavvikelsen på finansförvaltningen beror på högre skatteintäkter och statsbidrag samt en lägre avgift avseende inkomstutjämningen än budgeterat. Övriga positiva avvikelser består av lägre räntekostnader, realiserad avkastning på pensionsförvaltningen, kvarstående förfogandemedel samt lägre arbetsgivaravgifter och pensionskostnader än budgeterat. En avsättning av bidrag till statlig infrastruktur avseende Lommabana 2 belastar finansförvaltningens resultat med 19,1 mnkr.

Investeringsverksamheten fortsätter att vara mycket omfattande. Prognosen är investeringar om totalt 248,3 mnkr vilket dock är 53,4 mnkr lägre än budgeterat då vissa projekt försenats eller skjutits på framtiden. Bland större investeringar kan nämnas om- och tillbyggnad av N Karstorpskolan, 19,8 mnkr, byggnation av Strandskolan, 37,0 mnkr, byggnation av Lerviks förskola, 16,4 mnkr samt planskildhet Vinstorpsvägen 13,2 mnkr.

Kontaktuppgifter

Marcus Nilsson

Ekonomichef

Sidansvarig: Marcus Nilsson
Senast uppdaterad: 2018-04-24