Delårsrapport 2019-08-31

Prognosen, exklusive engångsposter, pekar på ett resultat som avviker med +3,8 mnkr från budget enligt följande:

Mnkr

Prognos 2019-12-31

90,2

Engångsposter

Markförsäljning, netto

-18,4

Försäljning Pilängsbadet/hallar, netto

-17,9

Uppskrivning marknadsvärde pensionsförvaltningen

-20,0

Summa prognos exklusive engångsposter

33,9

Budget 2019

30,1

Budgetavvikelse

3,8


Nämnderna beräknas uppvisa en negativ budgetavvikelse på -11,7 mnkr. Prognosen för kommunstyrelsen är en positiv budgetavvikelse om 18,9 mnkr, här ingår försäljning av mark inom exploateringsverksamheten om 18,4 mnkr, socialnämnden prognostiserar ett underskott om -30,6 mnkr medan övriga nämnder beräknas få ett resultat i balans med budget.

Finansförvaltningen beräknas uppvisa en positiv budgetavvikelse på 33,9 mnkr. De främsta orsakerna till detta är skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, +16,2 mnkr, bland annat tack vare 53 fler invånare än vad som antagits i budgeten, samt ett positivt finansnetto på +6,0 mnkr vilket förklaras av lägre räntor och en lägre upplåning än budgeterat. I och med försäljningen av Pilängsbadet beräknas lån kunna lösas under året.

Investeringarna fortsätter att vara omfattande. Prognosen är investeringar om totalt 153,9 mnkr vilket dock är 38,4 mnkr lägre än budgeterat då vissa projekt försenats eller skjutits på framtiden. Bland större investeringar för perioden kan nämnas om- och tillbyggnad av Pilängskolan, 40,4 mnkr, åtgärder Vinstorpsvägen , 5,6 mnkr samt inventarier till Pilängskolan om 4,9 mnkr.

Av de finansiella målen bedöms samtliga uppnås, nämndsmålen bedöms i huvudsak uppnås medan verksamhetsmålen, som är högt satta och inom områden där kommunen vill bli bättre, endast bedöms uppfylla ett av fem mål.

Den samlade bedömningen är att Lomma kommun har en tämligen god ekonomisk hushållning.

Kontaktuppgifter

Marcus Nilsson

Ekonomichef

Sidansvarig: Marcus Nilsson
Senast uppdaterad: 2020-03-02