Delårsrapport 2020-08-31

Kommunstyrelsen har behandlat delårsrapport 2020-08-31 med prognos 2020-12-31.

Coronapandemin har satt sina spår även i den ekonomiska redovisningen för 2020. Under året har Lomma kommun erhållit generella statsbidrag om 32,5 mnkr avseende konjunkturstöd/Corona vilket påverkar årets resultat positivt. Kommunen har även sålt mark, med en nettointäkt på 16,2 mnkr.

Det är mot denna bakgrund årets resultat ska läsas, stora engångsposter som det inte går att skapa en varaktig verksamhet av.

Prognosen pekar på ett resultat på 93,0 mnkr vilket är 49,3 mnkr bättre än budgeterat resultat.

Nämnderna beräknas uppvisa en positiv budgetavvikelse på 3,7 mnkr. Prognosen för kommunstyrelsen är en positiv budgetavvikelse om 18,0 mnkr, här ingår försäljning av mark inom exploateringsverksamheten om 16,2 mnkr, socialnämnden prognostiserar ett underskott om -15,9 mnkr medan övriga nämnder beräknas nå ett resultat i balans med budget, med mindre avvikelser.

Finansförvaltningens prognos beräknas till 43,7 mnkr. De största avvikelserna är generellt statsbidrag konjunkturstöd/Corona +32,5 mnkr samt KS/KF förfogandemedel +8,2 mnkr.

Investeringarna fortsätter att vara omfattande. Prognosen är investeringar om totalt 260,7 mnkr, vilket ligger väldigt nära årets budget på 264,7 mnkr. Bland större investeringar för perioden kan nämnas:

  • Om- och tillbyggnad av Pilängskolan, 35,4 mnkr,
  • Stationsområdet, 18,2 mnkr samt
  • Utbyggnad av Löddesnässkolan, 16,5 mnkr.

Av de finansiella målen bedöms tre av fyra att uppnås, riktade mål från kommunfullmäktige till nämnderna samt nämndmål bedöms i huvudsak att uppnås vid årets slut.

Kommunstyrelsen rekommenderar nu kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten. I delårsrapporten finns också en sammanfattning av större händelser i kommunens verksamhet under årets första åtta månader.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Kristian Fridqvist

Senast uppdaterad: