Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ekonomi

På de här sidorna finns information om kommunens ekonomi och styrning. Här kan du också ta del av kommunens budget och de uppföljningar som årligen genomförs.

Allmänt

Den viktigaste inkomstkällan för kommunerna är kommunalskatten. Varje kommun bestämmer själv vilken kommunalskatt som kommuninvånarna ska betala. Detta sker i samband med att man fastställer budgeten för det kommande årets verksamhet.

Förutsättningar för att bedriva verksamheten varierar beroende på skatteunderlag, åldersstruktur, geografiskt läge, glesbygdsgrad, med mera. För att utjämna dessa skillnader finns generella system för både inkomst- och kostnadsutjämning mellan kommunerna. Dessutom finns ett speciellt system för utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Uppföljning

Under året följs ekonomin upp på olika sätt. Förutom en delårsrapport i augusti sammanställs också löpande en månadsrapport med senaste månadens ackumulerade resultat. Kvartalsrapporten efter mars månad innehåller dessutom en prognos för helåret.

Årsredovisning

Varje år görs ett bokslut för det gångna året. Normalt behandlas detta i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under april månad. I kommunens årsredovisning redovisas det ekonomiska utfallet och vad som uträttats under året sett ur verksamhetsperspektiv.

I årsredovisningen görs även en uppföljning gentemot mål som beslutats i årsbudgeten. Kommunens årsredovisning innehåller också en övergripande sammanställning av resultaten från de kommunala bolagen samt en koncernredovisning där man slår ihop bolagens och kommunens redovisning.

Populärversion i Lomma Aktuellt

En populärversion av bokslutet som beskriver hur skattepengarna använts och ger en tillbakablick på en del av allt som hänt i kommunen under året som gått publiceras i tidningen Lomma Aktuellt, som distribueras till hushållen.

Kontaktuppgifter

Marcus Nilsson

Ekonomichef

Sidansvarig: Marcus Nilsson
Senast uppdaterad: 2017-10-06