Tekniska nämnden

Tekniska nämnden består av elva ledamöter, elva ersättare och ansvarar för teknisk verksamhet (avgiftsfinansierad del) och teknisk verksamhet (skattefinansierad del). 

Ordförande: Lennart Månsson (M)

1:e vice ordförande: Marie Nilsson (M)

2:e vice ordförande: Rune Netterlid (S)

Tekniska nämnden, tillika trafiknämnd, har som främsta uppgift att vara samordnande och verkställande organ avseende kommunens bygg-, anläggnings- och exploateringsverksamhet. Nämnden ansvarar också för kommunens fastigheter, gator, vägar, parkområden, allmänna platser samt hamnanläggningar.

Nämnden skall också fullgöra de trafikuppgifter, som avses i 1 § lagen (1978:244) om nämnder för vissa trafikfrågor, ansvara för kommunens verksamhet på trafiksäkerhetens område samt svara för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer på kommunen enligt miljöbalken.

Nämnden ansvarar dessutom för tillsyn av den miljöfarliga verksamheten inom räddningstjänstens verksamhet.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Philip Nilsson
Senast uppdaterad: