دری (dari)

معلومات به دلیل ویروس کرونا/کووید ۱۹

اداره صحت عامه (Folkhälsomyndigheten) خطر عمومی شیوع ویروس کرونا/کووید ۱۹ را بسیار بلند ارزیابی میکند.

همه باشندگان سویدن ترغیب می شوند که در صورتی که علایم التهاب در مجاری تنفسی دارند حتی اگر بسیار کم هم باشد از تماسهای اجتماعی اجتناب ورزند. توافق عمومی در مورد بیش از 8 نفر ممنوع است

در مورد سفرها ، برای اطلاعات بیشتر به وب سایت وزارت امور خارجه سوئد مراجعه کنید.

کمون لومه تغییرات در مورد ویروس کرونا و دستور و رهنمود های پیشنهادی مرجعه های ذیربط را تعقیب میکند. تغییرات در موضوع و اطلاعات تازه به معنی تغییرات در تصامیم میباشد.

تمام برنامه هایی را که کمون ترتیب میدهد تا اطلاع ثانوی لغو می شوند. این مربوط همه برنامه ها می شود ـ در کتابخانه ها، جاهای ملاقات ها و حتی در بخش های دیگر. شما می توانید که اطلاعات در مورد برنامه های دیجیتالی را در سایت ذیل به دست آورید.

Lomma.se/coronakultur

خدمات داوطلبانه

اگر می خواهید که داوطلبانه کمک نمایید و یا کمک بگیرید بخش کار داوطلبانه کمک کردن و کمک خواستن را بخوانید.

(متن به زبان سویدنی)

توصیه های عمومی برای اجتناب از شیوع بیماری

به نکات ذیل فکر کنید که

دست هایتان را اکثر وقت و دقیق بشویید.

سرفه کردن و عطسه زدن را در سطح زاویه آرنج انجام دهید.

از دست زدن به چشم ها، بینی و دهن خودداری کنید.

از اشخاصی که سرفه می کنند و عطسه می زنند یک مقدار فاصله بگیرید و از دست دادن با آنها خودداری کنید.

اگر مریض استید در خانه بمانید، تا زمانی که علایم بیماری تا مدت دو روز در شما دیده نشود.

برای خودداری از فشار کاری بالای شماره تلفون ۱۱۷۷ به شماره معلومات عمومی ۱۱۳۱۳ زنگ بزنید و یا اگر سوالی در مورد کوویدـ۱۹ دارید به سایت زیر مراجعه کنید.

1177.se External link.

خط تیلفون سراسری در مورد کووید ـ 19 به زبان External link, opens in new window.
های مختلف External link, opens in new window.

معلومات جاری از مراجع ذیربط

از خود و دیگران در برابر انتشارعفونت محافظت کنید External link.

خبرهای مربوط به شیوع ویروس جدید کرونا در سویدن به زبان فارسی|دری External link.

راهکارهایی برای والدین در خصوص ویروس کرونا:ا External link.

نکاتی برای شما که به دلیل شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مهد کودکها و مکاتب با کودکان تان در خانه هستید. External link.

برای کودکان: اگر احساس نگرانی در مورد ویروس کرونا دارید بهتر است به نکات زیر توجه کنید/ External link.

چنین به کار میبریدماسک یکبار مصرف دهن را این External link, opens in new window.

معلومات به زبان اشاره

krisinformation.se شما میتوانید که معلومات ترجمه شده به زبان اشاره ای را در اینجا پیدا کنید

معلومات ترجمه شده به زبان اشاره در مورد کوویدـ۱۹ External link.

به افرادی که خود را در برابر کووید ـ 19 External link, opens in new window.
واکسین می کنند External link, opens in new window.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson

Senast uppdaterad: