Policy för internationella frågor

Kommunstyrelsen har antagit en policy och anvisningar för arbete med internationella frågor i Lomma kommun.

Utvecklingsavdelningen ansvarar för samordning, informationsspridning och stöd i internationella frågor. Detta innebär bland annat att:

 • samordna kommunens arbete med internationella frågor
 • stimulera och stödja förvaltningarnas engagemang
 • bevaka olika möjligheter att erhålla ekonomiskt stöd till projekt inom kommunala verksamhetsområden
 • samarbeta med andra aktörer i regionen.

Utgångspunkten för kommunens internationella engagemang och samarbete med kommuner i andra länder är att det ska:

 • Generera ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter och kunskaper, samt främja utvecklingen för kommunen och dess invånare.
 • Internationella kontakter ska kunna utvecklas med länder/kommuner/regioner/orter i Europa eller andra världsdelar, där det finns kunskaper och erfarenheter som kan gagna Lomma kommuns verksamhetsutveckling inom olika områden.
 • Förvaltningarna ska kunna arbeta strategiskt med länder/kommuner/regioner/orter i olika delar av världen och på så sätt få möjlighet att tillföra internationella infallsvinklar och kompetenser i verksamheterna.

Samarbetsområden

Val av samarbetsområden ska i första hand grunda sig på kommunens egna behov och önskemål. Samarbetet ska inriktas på konkreta frågor och projekt.

Samarbetsorgan

Om det främjar vårt arbete ska kommunen ta vara på möjligheter att ingå i olika nätverk såväl via Kommunförbundet Skåne, Region Skåne, SKR och andra aktörer, som inom ramen för EU-projekt. Detta för att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyten som rör internationella frågor.

Kompetens

Kommunens internationella kompetens ska stärkas/utvecklas genom att politiker och anställda uppmuntras till engagemang i internationellt samarbete.

Anvisningar för internationellt arbete

Samarbete med andra länder

Utgångspunkten för kommunens internationella engagemang och samarbete med kommuner i andra länder är att det ska:

 • Generera ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter och kunskaper, samt främja utvecklingen för kommunen och dess invånare.
 • Internationella kontakter ska kunna utvecklas med länder/kommuner/regioner/orter i Europa eller andra världsdelar, där det finns kunskaper och erfarenheter som kan gagna Lomma kommuns verksamhetsutveckling inom olika områden.
 • Förvaltningarna ska kunna arbeta strategiskt med länder/kommuner/regioner/orter i olika delar av världen och på så sätt få möjlighet att tillföra internationella infallsvinklar och kompetenser i verksamheterna.

Nämnder och förvaltningar ska i sina ordinarie verksamheter väga in möjligheter att delta i samarbetsprojekt med koppling till bland annat EU:s fonder och program, i syfte att uppnå ett bättre resultat för kommunen, dess invånare och näringsliv, såväl innehållsmässigt som ekonomiskt.

Kommunens deltagande i EU-sammanhang ska ge politiker och tjänstemän en större insikt i hur arbetet inom EU bedrivs.

Internationell kompetens ska byggas upp genom att kontakter används för att ömsesidigt kunna utbyta kunskaper och erfarenheter.

Samarbetsområden

Val av samarbetsområden ska i första hand grunda sig på förvaltningarnas behov och önskemål. Samarbetet ska inriktas på konkreta frågor och projekt. Varje förvaltning ska utifrån de mål som gäller för verksamheten kunna utveckla internationella samarbetsformer.

Samarbetsorgan

Om det främjar vårt arbete ska kommunen ta vara på möjligheter att med representanter ingå i olika nätverk via bl. a Kommunförbundet Skåne, Region Skåne och andra aktörer i regionen. Detta för att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyten som rör internationella frågor.

Kompetens

Kommunens internationella kompetens ska stärkas/utvecklas genom att politiker och anställda uppmuntras till engagemang i internationellt samarbete. Kunskap om och förståelse för kulturella skillnader, seder och bruk i andra länder är en förutsättning för gränsöverskridande kontakter.

Arbetsorganisation

Kommunstyrelsen ansvarar för den löpande politiska behandlingen och uppföljningen av det kommunövergripande internationella arbetet.

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för den kommunövergripande samordningen av Lomma kommuns internationella arbete. En internationell samordnare som har kunskap om kommunens verksamhet ska finnas. Samordnaren ska vara en kontaktperson gentemot externa aktörer och sprida information vidare till nämnder och förvaltningar samt stödja och stimulera det internationella arbetet i förvaltningarna. Samordnaren ska hålla sig informerad om EU:s program och övriga finansieringsmöjligheter.

Varje förvaltning ska ha en kontaktperson som tillsammans med samordnaren ingår i ett internt nätverk för internationella frågor.

Finansiering

De aktiviteter som genomförs är delar av ordinarie verksamhet och ansvaret för hantering av EU- och internationella projekt ska därför integreras med respektive förvaltningsdel i budget och verksamhetsplan.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Elin Westerberg
Senast uppdaterad: