Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

VA-ordlista

VA: Vatten och avlopp

Avloppsenhet: Golvbrunn, toalettstol, badkar, handfat, etc.

Avloppsvatten: Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten.

Dagvatten: Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten.

Dikningsföretag: Samfällighet som bedriver markavvattning.

Dräneringsvatten/dränvatten: Grundvatten och nedträngande vatten från regn och snösmältning som avleds i dräneringsledning eller dike.

Duplikatsystem: Avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i skilda ledningar.

Förbindelsepunkt: Den punkt omedelbart utanför tomtgränsen där den privata servisledningen ansluter till kommunens ledning.

Fördröjningsmagasin: Dammar eller underjordiska magasin som avlastar ledningssystem från tillfälliga flödestoppar.

Kombinerat system: Avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i gemensam ledning.

Recipient: Mottagare av behandlat eller obehandlat avloppsvatten: till exempel hav, sjö, vattendrag.

Separera: Ombyggnad av kombinerat avloppssystem till duplikatsystem.

Servisledning: Ledning som ansluter fastigheten till ledningen i gatan.

Spillvatten: Förorenat vatten från bland annat hushåll och industrier.

Spygatt: Brunn utan vattenlås för avledning av dagvatten.

Vatteninstallation: Vattenledning, tvättmaskin, diskmaskin etc.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson
Senast uppdaterad: 2018-06-26