Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Borgeby Reningsverk

Borgeby avloppsreningsverk, beläget i Lomma kommuns norra del vid Lödde å, tar med hjälp av 16 pumpstationer, emot och renar spillvatten från Bjärred, Borgeby, Fjelie, Flädie, omgivande mindre byar och lantbruksområden.

Verket anlades ursprungligen 1968/69, och drivs efter en ombyggnad 1995 med biologisk fosfor- och kvävereduktion samt kemisk simultanfällning med järnsulfat. Verksamheten är dimensionerad för motsvarande 15 000 personer, och bedrivs efter tillståndsprövning av Länsstyrelsen med utsläppskrav, 2017, på maximalt; BOD7 6 mg/l, totalkväve 10 mg/l och totalfosfor 0,3 mg/l. Härutöver får inte ammoniumhalten överskrida 3,0 mg/l under perioden juni—oktober. Det renade vattnet leds ut i Lödde å. Det avvattnade slammet samlas under året i en slam-lada, varifrån det under hösten hämtas för spridning på åkermark.

Miljöledningssystem

Från halvårsskiftet 2001 tillämpas ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Av alla Skånes reningsverk är Borgeby det tredje som på detta sätt kan uppvisa att värnandet om miljön är ett område med högsta prioritet. Som grund för detta arbete har tekniska nämnden fastställt en miljöpolicy.

Verksamheten på Borgeby avloppsreningsverk inklusive tillhörande ledningsnät och pumpstationer ska följa tillämpliga lagar och andra krav och inom givna ekonomiska ramar, med ständiga förbättringar, förebygga negativ miljöpåverkan genom att;

  • Successivt separera dagvatten från det ledningsnät som leder spillvatten till reningsverket
  • Minimera riskerna för nödavlopp från pumpstationerna dels med en löpande uppgradering av pumpar och övervakningssystem, dels med kort insatstid för felavhjälpning
  • Fortlöpande utveckla stabila processförutsättningar i reningsverket för optimal reduktion av närsalterna i avloppsvattnet
  • Mängden miljöpåverkande ämnen i det som lämnar verket skall ligga väl under av Naturvårdsverket uppsatta gränsvärden
  • Producera ett slam med så hög kvalité att det motsvarar jordbrukets krav på ett attraktivt jordförbättringsmedel
  • Verka för en god hushållning med naturens resurser. Det innefattar minskning av avfallsmängderna och energiförbrukningen, val av varor med liten miljöpåverkan återvinning och återanvändning
  • Minska antalet interna och externa transporter i verksamheten
  • Med återkommande information till abonnenterna i kommunen öka deras miljömedvetenhet och därmed medverkan i en hållbar långsiktig utveckling
  • Fortlöpande informera medarbetare på Borgeby avloppsreningsverk om verksamhetens miljökonsekvenser och vikten av att ta ett personligt ansvar.

Med dessa utgångspunkter har vi genomfört en utredning där verksamhetens miljöpåverkan har analyserats. En handlingsplan har upprättats för hur vi ska förbättra vår verksamhet genom att tillämpa nya rutiner och följa utarbetade instruktioner. Miljöledningssystemet innebär också att vi ställer ökade miljökrav på leverantörer av varor och tjänster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson
Senast uppdaterad: 2018-06-26