Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Planprogram för Pråmlyckan - Lindströms

Planprogrammet för området Pråmlyckan - Lindströms antogs av kommunfullmäktige den 19 november 2015. Huvudsyftet med programmet är att redovisa grunddragen i an­vänd­ning­en av mark och vatten samt att visa på olika utvecklings­möj­lig­heter av området.

Området Pråmlyckan - Lindströms är beläget i den nordvästra kanten av Lomma tätort. I detta sammanhang avgränsas området i väster av Höje å, i norr av kyrkogården tillhörande Lomma församling, i öster av Prästbergavägen och i söder av Södra Västkustvägen. Planområdets yta är 147 000 kvadratmeter.

Fortsatt arbete

Något beslut om att inleda detaljplanearbete för området har inte fattats.

Arbetet med planprogrammet har visat på stora svårigheter att exploatera området för bebyggelse med hänsyn till bland annat risker för översvämningar, markförhållanden och strandskyddsfrågor längs Höje å. Om fortsatt prövning ska ske av lämpligheten av att uppföra ny bebyggelse i området kommer det att krävas fördjupade utredningar för att tillgodose kommunens och länsstyrelsens krav. Det kan då handla om utredningar om naturmiljön, geotekniken, kulturmiljön, förorenad mark och strandskydd med mera.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Lovisa Liljenberg
Senast uppdaterad: 2019-05-15