Översiktsplan 2020

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Lomma kommun. Från den 16 april till den 16 juni finns förslaget till översiktsplan 2020 på samråd. Under den tiden har kommunens invånare, föreningar, företag, myndigheter och andra intresserade möjlighet att tycka till om förslaget.

Hur vill vi att vår kommun ska se ut år 2030?

En långsiktig plan för kommunens utveckling håller på att tas fram. Målet med planen är att skapa en god livsmiljö för boende och ett hållbart samhälle, till glädje för kommande generationer. Översiktsplanen sträcker sig till 2030, med utblick mot 2040.

I rutorna nedan hittar du alla handlingar som tillhör översiktsplan 2020, synpunktsformulär, digital plankarta och karta för långsiktig utvecklingsstrategi. Samrådsutställningen finns även på biblioteket i Bjärred, biblioteket i Lomma samt på kommunens kontaktcenter under respektive öppettider.

Längre ner på sidan kan du läsa mer om vad en översiktsplan är och varför den behövs.

Här kan du läsa hela förslaget och tillhörande dokument till översiktsplan 2020.

Missade du samrådsmötet? Här kan du ta del av inspelningarna från mötet den 11 maj.

Klicka dig fram på kartan och läs om den planerade utveckligen av kommunen.

Klicka din fram på kartan och läs om den långsiktiga utvecklinggstrategin för kommunen.

Översiktsplanen tas fram genom flera olika steg, däribland samråd, utställning och antagande.

Under perioden 16 april-16 juni kan du lämna synpunkter på översiktsplan 2020.

Översiktsplan 2020

Översiktsplanen är obligatorisk för alla Sveriges kommuner och fyller en viktig funktion för kommunens fortsatta utveckling. Det är en vision om hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan fungerar snarare som ett politiskt förankrat program för kommunens fysiska planering. Översiktsplanen är alltså det främsta instrumentet för planering på kommunal nivå och ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Den ska även ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

I översiktsplanen behandlas alla områden som berör utformningen av kommunens framtid, allt från utveckling av nya bostads- och verksamhetsområden till infrastruktur och kustzonsplanering.

Ungefär vart tionde år har en ny översiktsplan tagits fram i Lomma kommun och just nu arbetar kommunen med “Översiktsplan 2020 för Lomma kommun”.

Den nya kommuntäckande översiktsplanen tar avstamp i de 17 Globala målen för att främja hållbar utveckling. Det vill säga att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ulrika Håkansson Ström
Senast uppdaterad: 2020-05-13