Översiktsplan 2020

Översiktsplan 2020

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Lomma kommun. Översiktsplanen är obligatorisk för alla Sveriges kommuner och fyller en viktig funktion för kommunens fortsatta utveckling. Det är en vision om hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas.

Hur vill vi att vår kommun ska se ut år 2030?

En långsiktig plan för kommunens utveckling håller på att tas fram. Målet med planen är att skapa en god livsmiljö för boende och ett hållbart samhälle, till glädje för kommande generationer. Översiktsplanen sträcker sig till 2030, med utblick mot 2040.

Ungefär vart tionde år har en ny översiktsplan tagits fram i Lomma kommun och just nu arbetar kommunen med “Översiktsplan 2020 för Lomma kommun”. I översiktsplanen behandlas alla områden som berör utformningen av kommunens framtid, allt från utveckling av nya bostads- och verksamhetsområden till infrastruktur och kustzonsplanering.

Den nya kommuntäckande översiktsplanen tar avstamp i de 17 Globala målen för att främja hållbar utveckling. Det vill säga att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan fungerar snarare som ett politiskt förankrat program för kommunens fysiska planering. Översiktsplanen är alltså det främsta instrumentet för planering på kommunal nivå och ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Den ska även ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen tas fram genom flera olika steg, däribland samråd, utställning och antagande.

Översiktsplanen kommer till stor del kretsa kring de 17 globala målen för att främja hållbar utveckling.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ulrika Håkansson Ström
Senast uppdaterad: 2020-03-24