Översiktsplan 2020

Översiktsplan 2020

En ny översiktsplan för Lomma kommun har tagits fram. Förslaget till översiktsplan 2020 har varit på utställning mellan den 1 augusti och 1 oktober. Under den tiden hade kommunens invånare, föreningar, företag, myndigheter och andra intresserade, möjlighet att tycka till om förslaget.

Hur vill vi att vår kommun ska se ut år 2030?

En långsiktig plan för kommunens utveckling har tagits fram. Målet med planen är att skapa en god livsmiljö för boende och ett hållbart samhälle, till glädje för kommande generationer. Översiktsplanen sträcker sig till 2030, med utblick mot 2040.

Översiktsplanen var ute på samråd under perioden 16 april – 16 juni 2020. Alla inkomna synpunkter har besvarats i en samrådsredogörelse som finns tillgänglig ihop med utställningsförslaget av Översiktsplan 2020.

Översiktsplaneförslaget bearbetades utifrån inkomna synpunkter och ställdes ut på utställning mellan 1 augusti till 1 oktober 2021. Alla inkomna synpunkter under utställningen har sammanställts i en utlåtandehandling. Länsstyrelsen har lämnat sina synpunkter i ett granskningsyttrande.

Efter utställningsskedet togs ett slutligt planförslag fram som överlämnades till kommunfullmäktige och blev antagen den 3 mars 2022 och vann laga kraft den 31 mars 2022.

Längre ner på sidan kan du läsa mer om vad en översiktsplan är och varför den behövs.

Översiktsplanen tas fram genom flera olika steg, däribland samråd, utställning och antagande. Samrådet av Översiktsplan 2020 hölls mellan 16 april och 16 juni 2020, och utställning mellan 1 augusti och 1 oktober 2021. Planen antogs den 3 mars och vann laga kraft den 31 mars 2022

Här hittar handlingarna till Översiktsplan 2020 som antogs av kommunfullmäktige 2022-03-03 och vann laga kraft 2022-03-31

Översiktsplanen är obligatorisk för alla Sveriges kommuner och fyller en viktig funktion för kommunens fortsatta utveckling. Det är en vision om hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan fungerar snarare som ett politiskt förankrat program för kommunens fysiska planering. Översiktsplanen är alltså det främsta instrumentet för planering på kommunal nivå och ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Den ska även ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

I översiktsplanen behandlas alla områden som berör utformningen av kommunens framtid, allt från utveckling av nya bostads- och verksamhetsområden till infrastruktur och kustzonsplanering.

Ungefär vart tionde år har en ny översiktsplan tagits fram i Lomma kommun och just nu arbetar kommunen med “Översiktsplan 2020 för Lomma kommun”.

Den nya kommuntäckande översiktsplanen tar avstamp i de 17 Globala målen för att främja hållbar utveckling. Det vill säga att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Jesper Bergnordh

Senast uppdaterad: