Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ny översiktsplan

Vinstorpsvägen bro

Vi arbetar med framtagandet av en ny översiktsplan!

Hur vill vi att vår kommun ska se ut år 2040?

En långsiktig plan för kommunens utveckling håller på att tas fram. Målet med planen är att skapa en god livsmiljö för boende och ett långsiktigt hållbart samhälle, till glädje för kommande generationer.

Översiktsplanen är obligatorisk för alla Sveriges kommuner och fyller en viktig funktion som vision för kommunens fortsatta utveckling. Den omfattar hela kommunen och utgör kommunens strategiska plan där planering av mark och vatten ska ske genom att visa på riktlinjer och anvisningar för den kommande planeringen.

Ny översiktsplan för Lomma kommun

Ungefär vart tionde år tas en ny översiktsplan fram och just nu arbetar Lomma kommun med “Översiktsplan för Lomma kommun 2020”. I översiktsplanen behandlas alla områden som berör utformningen av kommunens framtid, allt från näringsliv till infrastruktur och kustzonsplanering.

Den nya kommuntäckande översiktsplanen kommer till stor del kretsa kring de 17 Globala målen för att främja hållbar utveckling, det vill säga att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan fungerar snarare som ett politiskt förankrat program för kommunens fysiska planering. Översiktsplanen är alltså det främsta instrumentet för planering på kommunal nivå och ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Den ska även ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ulrika Håkansson Ström
Senast uppdaterad: 2018-05-08