Kustzonen

Den fördjupade översiktsplanen för kustzonen mellan Lomma och Bjärred antogs av Kommunfullmäktige den 23 november 2006.

Planen är ett viktigt underlag för de detaljplaner som tas fram för kustzonen och andra viktiga ställningstaganden i det berörda området bland annat för:

  • viktiga kultur- och naturmiljövärden
  • landskapsbild
  • rekreation och fritid
  • trafikförhållanden
  • bebyggelse för bostäder och andra ändamål
  • markanvändningen generellt
Kontaktuppgifter

Helena Björn

Miljöstrateg

Jesper Bergnordh

Översiktplanarkitekt

Sidansvarig: Jesper Bergnordh

Senast uppdaterad: