Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Marina reservat

Foto: Johan Hammar/Safari Skåne

Foto: Johan Hammar/Safari Skåne

Naturreservatsbildande är pågående. Kungörelse av beslut och föreskrifter samt skötselplan finns nedan. 

I norra Lommabukten väster om Bjärred, ligger det marina naturområdet ”Flädierev", som bland annat innefattar det ålgräsrika långgrund på 3-4 m djup som går ut mot Flädierevet. I södra Lommabukten sydväst om Lomma tätort, finner vi ett annat marint naturområde ”Strandhusens revlar”, som bland annat huserar ett område med sandrevlar som har stor betydelse för kust- och sjöfågellivet.

Inom områdena finns grunda bottnar med sandrevlar under och över vattenytan. Dessa marina naturområden hyser stora ytor med ålgräsängar, en mycket värdefull biotop som bland annat står värd för en stor biologisk mångfald bland fiskar och ryggradslösa djur. Dessutom födosöker och rastar stora mängder kust- och sjöfåglar bland områdenas sandrevlar och ålgräsängar.

Kungörelse av beslut

Kungörelse av beslut enligt 7 kap. 4 § miljöbalken om bildande av de kommunala marina naturreservaten, "Flädierev" och "Strandhusens revlar", Lomma kommun.

Kommunfullmäktige i Lomma kommun har den 13 december 2018 beslutat, med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken, att bilda de kommunala marina naturreservaten ”Flädierev” och ”Strandhusens revlar” samt att meddela föreskrifter för naturreservaten. Skötselplaner har upprättats i samband med naturreservatens bildande i enlighet med 3 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Naturreservat ”Flädierev” är 181 ha stort och naturreservat ”Strandhusens revlar” är 345 ha stort.

Beslut, föreskrifter och skötselplan finns tillgängligt på Lomma kommuns hemsida samt hos kommunens aktförvarare. Samrådsredogörelser gällande internt och externt samråd finns tillgängligt hos kommunens aktförvarare.

Om du vill överklaga

Om ni vill överklaga Lomma kommuns beslut ska ni skriva till Länsstyrelsen i Skåne län, Rättsenheten, 205 15 Malmö. Överklagandet ska dock skickas till Lomma kommun, 234 81 Lomma.

Av överklagandet ska det framgå vilket beslut ni överklagar, ange diarienummer, och hur ni vill att beslutet ska ändras. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Skrivelsen ska undertecknas. Uppge även adress och telefonnummer. Om ni har handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning bör ni skicka med detta.

Lomma kommun måste ha ert överklagande senast den 12 januari 2019, annars kan överklagandet inte tas upp till prövning.

Behöver ni veta mer om hur ni ska göra, kontakta Lomma kommun, 040-641 10 00 eller Länsstyrelsen i Skåne län 010-224 10 00.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Adam Bahr
Senast uppdaterad: 2018-12-21