Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bjärreds Saltsöbad

Bjärreds Saltsjöbad

I södra Bjärred, väster om Västkustvägen ligger naturområdet Bjärreds Saltsjöbad. Området utgör en del av en äldre stor park som anlades runt Bjärreds gamla saltsjöbad vid sekelskiftet 1900.

Vägen Parkallén som nu avgränsar området i söder utgjorde tidigare ett stråk som sträckte sig igenom mitten av den stora parken, från stationshuset och ner till stranden.

De natursköna promenadmöjligheterna i Bjärreds Saltsjöbad uppskattas året om och många söker sig till naturmiljöerna och/eller lekplatsen i strandskogen. Möjligheter för naturpedagogik är goda, bland annat i och kring brynmiljöerna intill lekplatsen i strandskogen.

Bjärreds Saltsjöbad utgör en av väldigt få skogsmiljöer i Lomma kommun, området innefattar huvudsakligen upp till 120 år gammal bokskog i det övre området men även yngre avenbokskog i det nedre området närmast stranden. Viktiga strukturer för biologisk mångfald är den strandnära ädellövskogen, grova och ofta två- eller flerstammiga bokar i det övre bokskogsområdet samt brynmiljöer och vissa ekuppslag i det nedre avenbokskogsområdet.

Kungörelse om bildande av naturreservat

Kungörelse av beslut enligt 7 kap. 4§ miljöbalken om bildande av kommunalt naturreservat, Bjärreds saltsjöbad, Lomma kommun

Kommunfullmäktige i Lomma kommun har den 6 september 2018 beslutat, med stöd av 7 kap. 4§ miljöbalken, att bilda det kommunala naturreservatet ”Bjärreds saltsjöbad” samt att meddela föreskrifter för naturreservatet. En skötselplan har i enlighet med 3 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. upprättats i samband med naturreservatets bildande. Naturreservatet är 4,9 ha stort och omfattar del av fastigheterna Alnarp 48:1 (4,81 ha) och Alnarp 12:2 (0,09 ha).

Beslut, föreskrifter och skötselplan finns tillgängliga nedan samt hos kommunens aktförvarare. Samrådsredogörelser gällande internt och externt samråd finns tillgängligt hos kommunens aktförvarare.

Om du vill överklaga

Om ni vill överklaga Lomma kommuns beslut ska ni skriva till Länsstyrelsen i Skåne län, Rättsenheten, 205 15 Malmö. Överklagandet ska dock skickas till Lomma kommun, 234 81 Lomma.

Av överklagandet ska det framgå vilket beslut ni överklagar, ange diarienummer, och hur ni vill att beslutet ska ändras. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Skrivelsen ska undertecknas. Uppge även adress och telefonnummer. Om ni har handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning bör ni skicka med detta.

Lomma kommun måste ha ert överklagande senast den 23 oktober 2018 annars kan överklagandet inte tas upp till prövning.

Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni kontakta Lomma kommun, 040-641 10 00 eller Länsstyrelsen i Skåne län 010-224 10 00.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Adam Bahr
Senast uppdaterad: 2018-09-20