Miljöenheten på kommunen
undersöker de företag och skolor
som på något sätt
hanterar livsmedel.

Miljöenheten gör besök,
tar prover,
kontrollerar
och ger information.

Det gör man för att
se till så att företagen
tar hand om livsmedel
på rätt sätt.

Provtagning på livsmedel

Varje år samlas prover
på livsmedel in.
Då letar man till exempel
efter skadliga bakterier
eller kemiska ämnen.

Livsmedelsinspektioner

Här kan du se resultaten av miljöenhetens senaste livsmedelsinspektioner i kommunen.

Miljöenheten kontrollerar regelbundet hur livsmedelsföretagen i kommunen uppfyller kraven i lagstiftningen. Om en verksamhet inte uppfyller de krav som finns får de en avvikelse inom det aktuella området. I vissa fall bedömer miljöenheten att en eller flera avvikelser är så pass allvarliga att en uppföljande inspektion krävs. I andra fall kan avvikelserna följas upp vid nästa planerade inspektion.

Livsmedelsinspektionernas resultat presenteras i form av en grön, gul eller röd prick.

Vad betyder symbolerna?

(Grön prick) Inga eller ett fåtal avvikelser som inte leder till en extra kontroll

(Gul prick) En eller ett fåtal avvikelser som leder till en extra kontroll

(Röd prick) En eller flera avvikelser som leder till ett
myndighetsbeslut såsom föreläggande eller förbud

Om en verksamhet har fått en gul prick betyder det inte att det är farligt att äta eller handla där, utan att inspektionen ska följas upp av en eller annan anledning. Om miljöenheten anser att det finns en uppenbar risk för kundens hälsa kommer verksamheten att tvingas stänga eller verksamheten begränsas tills dess att bristerna är åtgärdade.

En verksamhet som har fått en gul eller röd prick, kommer att få en grön prick då miljöenheten har konstaterat att avvikelserna har åtgärdats.

Här presenteras resultaten från de senaste livsmedelskontrollerna

Miljöenhetens kontroll

Miljöenhetens uppdrag är att kontrollera livsmedelsbutiker, restauranger, skolor och andra som hanterar livsmedel yrkesmässigt. Genom att besöka verksamheterna, ta prover, ställa krav och ge information gör vi vårt för att du som kund ska få "säkra" livsmedel.

Miljöenhetens kontroll kan utföras på olika sätt. De fyra sätt som livsmedelsföretagen oftast kommer i kontakt med är inspektion, revision, ad hoc inspektion och provtagning.

Inspektioner

Inspektionen är oftast oanmäld. Vid inspektionen kontrolleras delar av verksamheten enligt en checklista med förbestämda kontrollpunkter såsom rengöring, skadedjur, temperatur och personlig hygien.

Revision

Revisionen är föranmäld. Vid revisionen görs en kontroll av hela verksamheten. Därför kontaktar inspektören verksamhetsutövaren en tid före så att verksamhetsutövaren kan avsätta tid för revisionen. Vid revisionen används samma checklista som vid inspektionen.

Händelsestyrd inspektion

Offentlig kontroll kan också genomföras som en händelsestyrd inspektion, till exempel vid matförgiftningsutbrott.

Provtagning av livsmedel

Miljöenheten tar prov för att kontrollera att livsmedlet som produceras är säkert att äta.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: