Asbest och eternit

Informationen nedan är avsedd för privatpersoner. Yrkesmässig hantering av asbest regleras av arbetsmiljöverket. Mer information om asbest finns i arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2006:01)länk till annan webbplats.

Användning av asbest i produkter är sedan 1982 förbjudet i Sverige men produkterna kan fortfarande finnas kvar i bland annat byggmaterial.

Vad är asbest?

Asbest användes förr i produkter med anledning av goda tekniska egenskaper som ökad hållfasthet samt isolerande egenskaper mot ljud och värme. Tillverkningen upphörde när det uppdagades att asbest kan vara skadligt för hälsan vid tillverkning och hantering. Asbest består av små mineralfibrer som kan skada lungor och framkalla cancer. Asbest tar sig främst in i kroppen via inandning.

I byggnader kan asbest idag fortfarande förekomma:

 • som vägg- och takplattor (eternitskivor),
 • som värmeisolering i ventilationstrummor,
 • i eternitrör och i värmepannor och
 • inblandat i gummigolvmattor och kakelfix.

Asbest användes i följande fram till 1982:

 • brandskydd av stålkonstruktioner,
 • ventilationsanläggningar och soprum,
 • värmeisolering i kanaler och värmepannor,
 • bullerdämpning,
 • armering i skivor, rör och golvplattor,
 • underskikt till plastmattor,
 • färger,
 • plaster,
 • fix och fog till kakel och
 • bromsbelägg.

Historik

En vanlig produkt som innehåller asbest är asbestcement, som går under det kända produktnamnet Eternit. Eternit består av krossad asbest som blandats med cement. Materialet är mycket slitstarkt, vilket blev grunden för dess framtida betydelse och användningsområden.

Exempel på användningsområde är beklädnad av fasadplattor (så kallade torparkex) till hus och vattenledningar. 1906 påbörjade Lomma Eternit, som tidigare tillverkat cement, sin verksamhet. Under hela sin verksamhetstid var de Sveriges ledande eternitproducent. Lomma Eternit lades ner 1977.

Hantering av asbest

I Sverige får privatpersoner hantera asbesthaltigt material på sitt eget hus, men man måste ha kunskap om hur man gör för att undvika hälsoskador och olägenheter för omgivningen. Vid rivning kan asbest finfördelas till asbestdamm som kan ge skador på lungorna.

Det viktigaste vid hantering av asbest är att undvika damning. Till exempel ska tvättning av eternittak inte ske med högtryckstvätt eftersom det kan medföra en risk att asbestfiber sprider sig till omgivningen.

Miljöenheten rekommenderar att det anlitas en ackrediterad fackman för hantering av lös asbest, till exempel formsprutad asbestinnehållande isolering, samt vid hantering av asbest inomhus.

Anmälan vid sanering

Om du på egen hand ska avlägsna asbest från din byggnad (exempelvis eternit) måste du anmäla detta till miljöenheten först. Blankett för anmälan om saneringPDF.

Observera att byte av tak eller rivning av byggnad/byggnadsdel där asbest eller eternit förekommer kan vara förenat med bygglovsplikt.

Eternitplattor

För att undvika intag av asbestfibrer ska eternitplattor och annat som innehåller asbest hanteras utomhus och med stor försiktighet. Vid demontering av eternitplattor ska plattorna hanteras så att de inte går sönder. Plattorna ska förvaras i container eller i en annan behållare som är väl försluten.

För att minska dammbildning kan man fukta plattorna (ej högtryckstvätt). Efter vattenbegjutning är det viktigt att samla ihop den asbestmassa som uppkommit innan vattnet dunstat. Massan ska paketeras i tättslutande förpackningar och hanteras som asbestavfall.

Skyddsåtgärder

Vid hantering av asbest är det viktigt att skydda sig själv och personer i sin omgivning. Skyddskläder av engångstyp och andningsmask av typen halvmask med partikelfilter P3 rekommenderas av Arbetsmiljöverket. Skyddskläderna ska tas av och förvaras utomhus och bäraren ska tvätta sig före måltider.

När arbetet är slutfört ska skyddskläderna helst kasseras. Dammsugare och tvättmaskiner sprider asbestfibrer och ska därför inte användas för att avlägsna asbest från kläder eller annat. Använda skyddskläder och annat material som varit i kontakt med asbest ska hanteras som asbestavfall.

Asbestavfall

Asbest är farligt avfall och ska förpackas väl och förses med märkning där det tydligt framgår att denna innehåller asbest. Asbestavfallet ska transporteras så att det inte dammar. Beroende på volym kan plastsäckar som tejpas täta eller slutna containrar vara lämpligt.

Blanda inte asbestavfall med andra avfallstyper, till exempel annat rivningsavfall. Märk upp de asbestinnehållande emballagen med varningstexten: ASBEST. Lämna asbestavfallet till en återvinningscentral.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: