Livsmedel och hälsa

Säkra livsmedel är en förutsättning för god hälsa och hög livskvalitet. Miljöenhetens arbete med den offentliga kontrollen innebär att i förebyggande syfte granska livsmedelsverksamheterna så att inga hälsorisker uppstår för konsumenterna.

Det är verksamhetsutövarnas uppgift och ansvar att se till att den dagliga verksamheten fungerar på ett bra och säkert sätt med kontinuerlig övervakning på känsliga hanteringssteg. Det är livsmedelsutövaren som ansvarar för att de livsmedel som släpps ut till konsumenterna är säkra.

Hälsoskyddsarbetet syftar till att undvika att människor blir sjuka av den miljö de vistas och bor i. Målet är att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa. Med olägenhet avses störningar som kan vara skadliga för människors hälsa och som inte är ringa och helt tillfälliga.

Inom hälsoskyddsområdet ingår bland annat hantering av anmälnings- och klagomålsärenden. Klagomålsärenden kan exempelvis beröra buller, ventilation, fukt, mögel, temperatur, eldning, husdjur och skadedjur.

I hälsoskyddsområdet ingår även tillsyn hos verksamheter i kommunen så som undervisningslokaler, hygienlokaler, bassängbad, tillfälliga boenden, solarium och fastighetsägare. Utredningar som berör exempelvis kommunens badvatten och luftkvalitet är också en del av hälsoskyddsområdet.

Målsättningen med hälsoskyddsarbetet är att ge kommuninvånarna en tillvaro som inrymmer god hälsa och livsmiljö.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: