Torsken trivs i Öresund

Lommabuktens varma vatten och rika bestånd av ålgräsängar är några av orsakerna till att bukten blivit ett favorittillhåll för Torsken. Idag hittar man Sveriges livskraftigaste bestånd av torsk just här i Öresund. Till skillnad från andra fiskevatten har Öresund, ända sedan 1930-talet, skyddats genom hårda fiskeregler som bland annat förbjudit trålfiske och utfiskning av torskbestånden.

Torsken har i alla tider spelat en viktig roll som basföda. De äldsta fynden i Sverige av torskrester kommer från en stenåldersbosättning på Gotland som är 5000 år gammal! Man vet också att norska vikingar på 1000-talet fångade mycket torsk som de torkade och sedan tog med på sina resor som handelsvara. På 1300-talet styrdes torskhandeln av Hansaförbundet men några hundra år senare hade även engelsmännen etablerat sig på marknaden, och det blev upptakten till det första kända "torskkriget" (ej att förväxla med konflikterna mellan Island och Storbritannien åren 1948-1976 som kallas för torskrigen). Det slutade med att de dansk-norska kungarna vann och behöll herraväldet över torskhandeln ända in på 1700-talet.

Överfiskning

Länge ansågs torskbestånden i Atlanten vara outtömliga, men i takt med att moderna fiskemetoder och redskap gjorde sitt intåg på marknaden började man märka en nergång i fisket. Framförallt var det trålarna som rensade haven på fisk. Under krigsåren för första och andra världskriget kunde man se ett samband med att torskbestånden ökade när fiskefartygen tillfälligt hade fiskestopp, vilket gav torskbestånden en chans att återhämta sig. Tyvärr resulterade det inte i några ytterligare restriktioner, och efter kriget återgick fisket till det vanliga. Begreppet "havets fisk är allas fisk" efterlevdes.

Till slut ledde den kraftiga överfiskningen till att torskbestånden kollapsade, och det "fria fisket" äntligen fick ett slut. Kring år 1977 hade alla fiskevatten i världshaven delats upp i fiskezoner om 200 sjömil, där länderna var tvungna att komma överens om vilka fiskeregler som skulle gälla, förhandlingar som i många fall skulle bli långt ifrån okomplicerade. Sedan 1930-talet är det förbjudet med trålning i Öresund. Detta är en av förutsättningarna för dagens starka torskbestånd. Den största delen av fisket sker idag med nät eller krok, och det är enbart svenska och danska fiskefartyg som har tillåtelse att fiska här. Lomma hamn är en av 36 hamnar i Sverige där större torskfångster får landas.

Torskens favoritmiljö

Torsken leker på de allra djupaste delarna av Öresund där salthalten ligger på cirka tio promille. Äggen befruktas och flyter sedan upp till ytan där de guppar omkring till de kläcks efter 10-40 dagar. Torsklarverna lever i ytvattnet några veckor, och söker sig sedan ner mot botten igen där de tar sig till de grunda havsbottnarna för att söka skydd och föda i de täta ålgräsängarna. Ålgräsängarna är oerhört viktiga uppväxtplatser, inte bara för torsken utan även för många andra fiskarter, som till exempel ål, sill och horngädda.

Känner du till begreppet "miljömärkt torsk"? Det är torsk som fiskats med selektiva redskap och från hållbara bestånd.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn
Senast uppdaterad: 2017-03-04