Främmande arter kan vara ett gissel

Alla är vi nog bekanta med den spanska skogssnigeln eller "mördarsnigeln" vars namn den fått i folkmun. Med en glupande aptit på odlade växter har den snabbt etablerat sig i stora delar av Sverige, till stor förtret för trädgårdsvänner och odlare.

Dess oaptitliga slem gör att den har få naturliga fiender i den svenska faunan och kan i stort sett härja ostört, med undantag från viss bekämpning från människor och omständigheter såsom kalla vintrar. Detta har att göra med Lommabukten och Öresund eftersom även sundet ständigt hotas av främmande arter som hamnat här på olika sätt och försöker anpassa sig till den nya livsmiljön, på gott och ont.

Med främmande arter menas arter som, med människans hjälp, har förflyttats till ett område där de inte funnits tidigare. Människor har avsiktligt, eller oavsiktligt, hjälpt dem att överbrygga ett spridningshinder, till exempel ett hav eller en bergskedja, som de annars inte inom överskådlig tid skulle ha kunnat forcera. Det kan ske på många olika sätt, till exempel genom sjöfart, odling, fiskevård och akvarier med mera. Det är alltså en art som inte härstammar eller förekommer naturligt i de vatten de hamnar i. Detta är inget nytt fenomen. Ett exempel är sandmusslan (Mya arenaria) som idag förekommer allmänt på Lommas stränder. Den kom troligen hit redan före år 1000, då den sannolikt togs med som färdkost och bete på vikingarnas resor. På platser där den förekommer rikligt kan den konkurrera ut inhemska arter.

Varför sprids arterna?

Idag är spridningsvägarna fler, i och med att vi reser och handlar allt flitigare med andra länder. En av de mest problematiska spridningsvägarna sker med hjälp av fartygens ballasttankar. Tankarna fylls med havsvatten för att viktkompensera för last som lastats av, och gör på så sätt att fartygen ligger lagom djupt i vattnet. Väl framme vid sin destination tappas ballastvattnet ut, och skeppen lastas på nytt. Det gör att vatten med skiftande ursprung tappas ut, och blandas med det nya vatten. På så sätt forslas ballastvatten kors och tvärs över jordklotet, och med det även organismer. Många överlever inte transporten, eller klarar inte att hamna i en ny annorlunda havsmiljö, men då och då händer det att en art lyckas anpassa sig till sin nya miljö och etablera sig där.

Invaderande arter

Det är skillnad på främmande arter och "invasiva" (invaderande) arter. De invasiva arterna har blivit allt vanligare på senare år, och är de som är skadliga. Dessa bildar snabbt stora livskraftiga populationer som dramatiskt förändrar sin omgivning på ett sätt som är skadligt för den biologiska mångfalden. Med biologisk mångfald menas såväl variationsrikedomen inom och mellan arter som en mångfald av ekosystem.

En invasivt främmande art som finns i Öresund är den amerikanska kammaneten (Mnemiopsis gardeni), som återfanns första gången här år 2006. Det är ett glupskt rovdjur som livnär sig på fiskägg och yngel och brukar räknas som en av världens hundra skadligaste arter. I andra delar av världen, till exempel i Svarta havet, har den orsakat en ekologisk kollaps. En bidragande orsak tros ha varit att dess ekosystem redan var kraftigt försvagat, på grund av överfiskning. Kammaneten tolererar stora variationer i temperatur, salthalt och syrehalt. Den tillväxer snabbt i områden med god födotillgång, men klarar också av att leva utan föda under flera veckor. Risken är att den konkurrerar ut fiskbestånden, eller att den minskade andelen djurplankton bidrar till att växtplanton börjar växa okontrollerat. Detta kan i sin tur orsaka kraftiga algblomningar, som både kan vara giftiga och göra vattnet grumligt. Ett grumligt vatten hindrar solljuset från att tränga ner till bottnen på grunda bottnar, och de viktiga ålgräsängarna (havets barnkammare) kan vara hotade. Ännu vet ingen hur det kommer att gå, eftersom varje hav har en unik ekologisk sammansättning.

I haven är det svårt att utrota eller begränsa en främmande art när den väl etablerat sig. Det viktigaste är att vi försöker minimera spridningsvägarna, och följer de regler som finns för att undvika spridningar.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn
Senast uppdaterad: 2020-03-05