Scenarier för kommande klimat

Efter en sträng vinter kan det vara svårt att tro på den globala uppvärmningen. Klimatsystemet uppvisar oregelbundna och svårförutsägbara svängningar i väderläget. Vissa vintrar är lufttrycksskillnaden stor, vilket medför att västliga vindar driver in över Sverige, då blir det milda vintrar. En liten lufttrycksskillnad medför, å andra sidan, en kall vinter i Sverige

Hur påverkas Lomma kommun?

För Lomma kommuns del bedöms klimatförändringen innebära både ökade nederbördsmängder och mer extremt väder med ökade översvämningsrisker som följd.

Höjd havsnivå

Beräkningarna visar att för Öresunds del kommer havsnivån att kunna stiga med upp till 66 centimeter mellan åren 2070-2100 jämfört med dagens medelvattenyta. Samtidigt blir också högvattenstånden högre och oftare förekommande.

Ökad temperatur

Temperaturen förväntas öka under perioden med cirka fem grader, och årsmedelnederbörden med cirka 15 procent i södra Sverige. Antalet dagar med nederbörd liksom antalet kraftiga skyfall blir fler, framförallt under vinterhalvåret. Därmed ökar också avrinningen i vattendragen, och höga flöden blir mycket vanligare. Samtidigt som nederbörden ökar så ökar även avdunstningen på grund av högre temperaturer, vilket kan leda till sommartorka i södra Sverige.

Kontaktuppgifter

Helena Björn

Miljöstrateg

Sidansvarig: Helena Björn
Senast uppdaterad: