Konsekvenser av klimatförändringar

Stora delar av Lomma kommun är belägen i låglänt landskap. Samtidigt finns det en lång kuststräcka och två stora vattendrag vars avrinningsområden avvattnar stora delar av Skåne. De konsekvenser av klimatförändringen som kan förväntas är därför framförallt översvämningsrelaterade vilket påverkar samhällsstrukturer i kommunen som bebyggelse, infrastruktur och kommunikation, vattenförsörjning och avloppshantering samt energiförsörjning.

På längre sikt kan också klimatförändringar hota ekosystemen eftersom den utarmning av arter och livsmiljöer som ständigt pågår också innebär att naturen har svårare att anpassa sig till förändringar.

Åarna

Lödde å/Kävlingeån, som är Skånes näst största vattendrag, utgör ingen större risk i kommunen. Detta beror på att det inte finns så mycket bebyggelse i ådalen. Ådalen har en mer naturlig karaktär och de dagvattenutsläpp som sker är i dimension med vad vattendraget kan ta emot.

Höje å, som rinner genom Lomma tätort, är en mindre å, men är i princip ensam recipient för Staffanstorps och Lunds kommuners dag- och spillvatten. Den ligger dessutom i ett flackare landskap och har historiskt rätats och fysiskt förändrats för att avvattna det bördiga jordbrukslandskapet. Detta gör att vid höga nederbördsmängder kan ån på kort tid få mycket höga flöden. Hur kan detta se ut? Se kartor i den översvämningskartering som är gjord för Höje å i Lomma.

Öresund

Lommabukten och Öresund är dessutom kustvatten med speciella förutsättningar. En stor del av Östersjöns vatten passerar här, och vid vissa väderlekar kan havsvattennivån stiga mycket snabbt. Havets nivå ger även en dämningseffekt uppströms i åarna.

Det är inte enbart vattennivåerna som kan orsaka problem vid översvämningar. Det finns också risk för markförändringar, med exempelvis större sättningsrisk för byggnader och andra konstruktioner.

Kontaktuppgifter

Helena Björn

Miljöstrateg

Sidansvarig: Helena Björn
Senast uppdaterad: