Kontaka kommunen om du
vill beställa en nybyggnadskarta,
kartutdrag över din fastighet, utstakning
eller lägeskontroll för slutbevis.

Kart- och mättjänster

Ska du ansöka om bygglov eller få ditt hus inmätt eller utstakat inför byggstart? Då kan du anlita kommunens mätningsingenjör. Vi tar fram olika typer av kartor, grundinformation och mätningar både digitalt och på papper.  

Vi utför mätningsuppdrag efter beställning på:

 • Grovutsättning
 • Finutsättning
 • Lägeskontroll
 • Gränsvisning – kan göras av kommunen om koordinater i känt koordinatsystem finns.
 • Projekteringsinmätning

Vi tar även fram olika typer av kartor och grundinformation:

 • Primärkartor
 • Översiktskartor
 • Ortofoton
 • Nybyggnadskarta
 • Belägenhetsadressen

 

Beställa mättjänster

För att beställa nybyggnadskarta, kartutdrag över din fastighet, utstakning eller lägeskontroll för slutbevis fyller du i blanketten nedan och skickar därefter in den till kmg@lomma.se eller via post; Lomma kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 23481 Lomma.


Återställande av förlorade eller skadade gränspunkter

Hela kommunen är indelad i fastigheter. Fastigheterna skiljs åt med en fastighetsgräns som går mellan gränspunkter. Gränspunkterna är i de allra flesta fall markerade ovan mark med rör, järndubbar eller liknande. Det är förbjudet att flytta gränsmarkeringar.

Lantmäteriet har myndighetsansvar för alla fastighetsgränser och ansvarar för återställandet av förlorade eller skadade gränspunkter. Alla frågor som rör avstyckningar, förändring av gränser, servitut eller rättigheter besvaras därför av Lantmäteriet. Du som är fastighetsägare kan via lantmäteriets hemsida på egen hand ta reda vad som gäller för just din fastighet.


Kartbegrepp

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är det underlag där bygglovssökanden redovisar önskad byggnadsåtgärd på. Nybyggnadskartan visar bland annat befintliga byggnader med sockelhöjder, fastighetens gränser med mått och koordinater, markhöjder, höjdfix om dessa finns och VA-anslutningar. Även uppgifter om gällande detaljplanebestämmelser, areal och officialrättigheter för fastigheten redovisas. Nybyggnadskarta upprättas i skala 1:500.

Situationsplan

Nybyggnadskartan med den inritad ny- eller tillbyggnad kallas för situationsplan och används som underlag i samband med beslut om bygglov. Kartan är även viktig vid utsättning och lägeskontroll av byggnaden. Kartan finns i två utföranden. En fullskalig karta ska alltid upprättas när du bygger nytt bostadshus eller gör andra stora åtgärder på din tomt. En enkel karta redovisar endast byggnader i förhållande till fastighetsgräns. Den enkla kartan räcker om du ska göra mindre byggnadsåtgärder nära din fastighetsgräns. Är du osäker vilken typ av karta som behövs för din bygglovsansökan, kontakta din bygglovhandläggare för mer information.

Baskarta

Kommunens egna karta sköts av kart-, mät- och GIS-enheten på samhällsbyggnadsförvaltningen. Baskartan visar data från Lantmäteriet, exempelvis fastighetsgränser och från kommunen inmätta byggnader, vägkanter, vägar och adresser med mera. Baskartan utgör basen för andra kartor. Den används för detaljerad planerings- och projekteringsverksamhet samt som grund till nybyggnadskartor.

Grundkarta

Grundkartan är utdrag från baskartan, som kompletteras med inmätning av byggnader, höjder och träd med mera. Denna ligger till grund för exempelvis detaljplanen.

Ortofoto

Ett ortofoto är ett bearbetat skalriktigt flygfoto som används för att se terrängen.

Koordinatsystem

I Lomma kommun använder vi koordinatsystemet Sweref99 13 30 och det nationella höjdsystemet RH2000.

Stomnät

Polygonpunkter och höjdfixar finns lagrade digitalt. Kart-, mät- och GIS-enheten säljer dessa mot beställning.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Christel Nilsson
Senast uppdaterad: 2020-07-30