Visionen Lomma Hamn

Visionen för Lomma Hamn är att omvandla Lommas tidigare industrihamn och delar av Haboområdena till en attraktiv stadsdel med cirka 1450 bostäder och inslag av verksamheter samt områden för olika typer av rekreation.

En utveckling av Lomma centrum med bostadsmöjligheter och gestaltning av den offentliga miljön ingår även i kommunens målsättning. Lågt, tätt, urbant, rikt och robust är några av nyckelorden i den plan som Brunnberg & Forshed Arkitektkontor lagt fram för den framtida stadsdelen.

Bebyggelse inom området hålls i 2-3 våningar med några uppstickande delar i fyra våningar fördelade över området. Småstaden med dess goda egenskaper framstår som en lämplig förebild för en stadsdel med närhet till Lommas skala.

Kvartersstrukturen i förslaget bygger på små enheter och ger förutsättningar för en blandning av bostadstyper och upplåtelseformer och möjliggör en etappvis utbyggnad. Skillnaden mellan den offentliga gatumiljön och den privata trädgården görs tydlig med hus, mur eller plank i gatulinje som sluter kvarteret.

Bostadsbebyggelsen i den södra delen är tät och stadsmässig med en blandning av flerbostadshus och radhus med egen tomt i varje kvarter. Den sydöstra delen i Höje ås närhet innehåller glesare bebyggelse, radhus och parhus med egen tomt kopplad till den lummiga åmiljön. En kanal dras in i området från Höje å i söder. Tanken är att kunna erbjuda den kvalitet, som en direkt koppling till vatten medför, även till andra kvarter än de som är placerade närmast stranden och Höje å. På Västra Habo och i Brohus, norr om dagens industriområde, föreslås glesare bebyggelse, i trädgårdsstadens karaktär.

Bebyggelsen kommer att bestå av radhus, parhus och villor med egen trädgård. Ett antal små flerbostadshus, strandvillor, placeras i kanterna av Strandfuret, omfamnade av grönska.

Området innehåller torgbildningar i olika skalor, bland annat en stor sammanhållen öppen plats som sträcker sig över Höje å från hamnen till centrum. Särskilt viktiga blir Hamntorget och trafiklösningen som kopplar centrum till det marina livet.

Trafikstrukturen bygger på några tydliga huvudgator och i övrigt en stilla blandtrafik. Gaturummen är småskaliga. En led för kollektivtrafik följer områdets huvudgata från Hamntorget upp till Södra Västkustvägen. Gång- och cykeltrafik sker som blandtrafik på smågatorna. Området har god kontakt, via ett huvudstråk för gång- och cykeltrafik i Sjögatan och Hamnallén, med ortens överordnade gång- och cykelvägnät, bland annat via en ny gång- och cykelbro över ån.

Planpriset

Sveriges Arkitekter delar årligen ut ett antal utmärkelser för framstående prestationer inom arkitektur, landskapsarkitektur, planering, bostadsarkitektur, inredning och arkitekturkritik. Planpriset delas ut vartannat år och 2004 tilldelades detta pris planeringen av Lomma Hamn.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Gladys Fuentes

Senast uppdaterad: