Projektorganisation Lomma Hamn

Politisk styrgrupp och markägare

Arbetet leddes, till att börja med, av en politisk styrgrupp, bestående av de sex ledande politikerna i kommunen med dåvarande kommunstyrelsens ordförande Thomas Håkansson i spetsen, i intimt samarbete med de tre stora markägarna i området JM AB, Skanska Nya Hem och CA Fastigheter. Den politiska styrgruppen upplöstes i dec 2009 och ersattes av Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU).

Projektledning

En projektledning med egen miljökoordinator direkt under kommunledningen var nödvändig att forma, så att inte projektutveckling och myndighetsutövning i form av plan, - miljö-och bygglovsprövning blandades ihop. Kjell-Åke Holmgren anlitades som projektledare och anställdes av kommunen speciellt för detta uppdrag. En liten intern grupp, bestående av stadsbyggnadschef, teknisk chef, miljökoordinator, ekonomichef och en projektsekreterare under Kjell-Åkes ledning, har sedan drivit projektet i dess olika delar framåt, allt under en fortlöpande intern dialog med representanter för skola, barnomsorg, socialtjänst, kultur och fritid m.m.

Arkitekterna Kjell Forshed och Klas Brunnberg, som externa konsulter, har medverkat i projektets alla delar, både som dialogpartners, bollplank och ideutvecklare.

Referensgrupp

En referensgrupp formades med representanter från stat, region, näringsliv, universitet och högskolor (LTH, LU och SLU Alnarp), Internationella miljöinstitutet och Institutet för framtidsforskning. Detta för att få vidare utblickar, inhämta ny kompetens och forma en regional strategi. Denna referensgrupp har kontinuerligt följt utvecklingen av projektet.

Hamnråd

De boende och verksamma i och kring Lomma Hamn, bland annat näringsidkare, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, bjöds regelbundet in för att bli informerade om planarbetet och byggnation av den nya stadsdelen. Den 25 november 2008 hölls det sista mötet för Hamnrådet.

Ungdomars medverkan i planeringen

Under planarbetet inleddes samarbete med ett antal högstadieelever på orten. Dessa fick bred information men också fick tillfälle att komma med synpunkter under arbetets gång. Denna dialog ledde till nya idéer och justeringar av handlingarna. I syfte att öka ungdomars intresse och förståelse för planarbetet togs också ett speciellt informationsblad fram, med hjälp av en sommarpraktikant från skolan.

Gemensam kunskapsuppbyggnad

Inledningsvis hölls ett antal miniseminarier om stadsbyggande, hållbar stadsutveckling, miljöarbete och sanering, framtidens äldreboende med mera, i syfte att samla ny kunskap men också vidga våra gemensamma referensramar. Vi besökte, tillsammans med våra markägare, ett antal nya och gamla stadsmiljöer i vår omedelbara närhet i Öresundsregionen för att få gemensamma referenser och förebilder, men också en gemensam vision om vad vi ville skapa.

Information och kommunikation

Brunnberg & Forsheds förslag fick omedelbart en enastående bred acceptans, såväl politiskt som bland allmänheten. Ett antal stora informationsmöten hölls med början våren 2002 och alltjämt, varav några var speciellt fokuserade på frågorna runt förorenad miljö, asbest och marksanering. Allmänheten, näringsliv, intresseföreningar och massmedia kallas till en ständig dialog i en helt öppen, informell process.

Brunnberg & Forsheds stadsbyggnadskoncept har rönt stor uppmärksamhet såväl inom kommunen som regionalt, nationellt och internationellt. MOVIUMs vårkonferens 2003 fokuserade på den hållbara staden och tog upp Lomma Hamn-projektet som ett exempel på New Urbanism och intresset för trädgårdsförstaden. Vid seminarier för experter på LTH, SLU Alnarp, regionalt och också i stadsmiljörådets regi har projektet diskuterats och analyserats. Hela tiden tillförs ny kunskap och nya idéer, som kan tas tillvara i det fortsatta planarbetet och i samband med genomförandet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Gladys Fuentes
Senast uppdaterad: