Miljöprogram

Lomma kommun har för avsikt att utforma bebyggelsen i Lomma Hamn för minsta möjliga miljöbelastning genom kostnadseffektiva åtgärder. Detta uppnås genom en kontinuerlig dialog mellan byggherrar och Lomma kommun där mål och åtgärder preciseras. En övergripande Miljöpolicy är kopplad till ett miljöprogram som pekar ut Lomma kommuns strategiska mål för området Lomma Hamn.

Miljöprogram

Lomma kommun antog ett Miljöprogram för Lomma Hamn 2003 där kommunens strategiska mål beskrevs för projektet. Dessa är utformade så att de kan gälla under hela den tid utbyggnaden fortgår men kan, då det befinns lämpligt, revideras.

Miljöprogrammet riktar sig i första hand till invånare i och representanter för Lomma kommun samt till Lomma Hamns framtida boende och brukare, samt även till de byggherrar, konsulter och entreprenörer som ska exploatera området.

Materialet ska betraktas som ramanvisningar för Lomma kommuns miljömässiga prioriteringar för Lomma Hamn.

Mark och marksanering i Lomma Hamn

Stadsdelen Lomma Hamn byggs till stor del på mark förorenad av tidigare industriverksamheter och avfallsdeponier. Markförhållandena är undersökta och sammanfattade i "Konsekvensbeskrivning för Lomma Hamn ". Då en av hörnstenarna för boendet och bebyggelsen i Lomma Hamn är att området ska vara attraktivt och tryggt, är markfrågorna prioriterade. Höga krav ställs av brukare och boende beträffande säkerhet. Arbetet med att undersöka föroreningsgrad samt sanera och avskärma förorenad mark pågår och styrs främst av krav och kontroll från Länsstyrelsen. Konsekvensbeskrivningen sammanfattar förutsättningar för markföroreningar och saneringsbehovet. Lomma kommun följer upp och försäkrar sig om att markens kvalitet uppfyller eller överträffar gällande bestämmelser.

Utredning om balansering

Avsikten är att miljön, som får en markant grön utformning, skall behandlas så att krav enligt den så kallade balanseringsmetoden uppfylls.

Lomma Hamn som rehabiliteringsträdgård

Lomma Hamn-projektet ingick därutöver som en del i ett större EU-projekt, INTERREG IIIA "Landskapet som resurs", koordinerat via SLU-Alnarp. Projektet är baserat på, bland andra Patrik Grahns, forskning om det grönas betydelse för vår fysiska och psykiska hälsa, och de element som en mångfunktionell utemiljö behöver för att främja detta.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom

Senast uppdaterad: