Historik och övrigt Lomma Hamn

Från fiskeläge till brukssamhälle till attraktiv stadsdel i Öresundsregionen.

Unikt område, unikt stadsbyggnadskoncept och en unik planprocess

Lomma Hamn är ett exempel på en omvandling av ett hamnnära industriområde tyngt av sin historia. En historia som inneburit inte bara en mer än 100-årig industriell utveckling för Lomma utan även miljöförstöring, sjukdom och tragik. Här låg Eternitfabriken fram till 1977, då den fick stängas, efter det att hälsoriskerna hade klarlagts. Området är stort och komplext med ett splittrat markägande, där kommunen endast äger en mindre del av marken.

Här finns många problem, men också unika möjligheter och en potential att nu kunna utvecklas till en attraktiv stadsmiljö för cirka 3 500 nya Lommabor, tätt på ett etablerat småstadscentrum, en livlig småbåtshamn, fiskebåtar och varv längs kajen, och sist men inte minst Öresund med "Lomma beach", Höje å och fina rekreationsområden alldeles intill. Och allt detta centralt i Öresundsregionen med knappt en mil in till Lund och Malmö, lite mer än 30 minuter med tåg till Köpenhamn och flera universitet och högskolor i dess omedelbara närhet. Att ta sig an en sådan stadsbyggnadsuppgift bär naturligtvis respekt med sig, kräver gott ledarskap, strategiskt tänkande, samarbete på bred nivå och inte minst envishet och uthållighet - hela tiden med vårdandet av projekts huvudidé i fokus!

Ett stort projekt i en liten kommun

Lomma kommun var liten år 2000 (knappt 18 000 invånare) och den nya stadsdelen skulle innebära att centralorten Lomma, med sina drygt 8 000 invånare, skulle växa med ytterligare 3 500 nya Lommabor. Hur skulle vi klara att administrera, finansiera och genomföra detta stora projekt med de små resurser som stod till buds – liten personal och dessutom ett stramt budgetläge, där kommunen inte såg några möjligheter att vara bank?!

Från vision till verklighet

Att forma en vision är ofta betydligt enklare än att genomföra den, det var vi väl medvetna om! Kommunens markinnehav var litet, men med det kommunala planmonopolet, en avtalsstrategi med samarbets- ram- och exploateringsavtal i flera steg och med styrande kvalitets- och miljöprogram skulle vi lyckas.

Ortsanalys och fördjupning av översiktsplanen

Arbetet inleddes med en ortsanalys, i syfte att lyfta fram och fokusera på det som i dag av lommaborna betraktas som ortens identitet, unika karaktär och kvalitéer. Det var med utgångspunkt från denna analys, och ett antal rekommendationer om vad vi skulle lyfta fram, utveckla och bygga vidare på i den nya stadsstrukturen, som vi dels påbörjade arbetet med en fördjupning av översiktsplanen för Lomma, dels arbetet med att forma en vision för stadsdelen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Gladys Fuentes

Senast uppdaterad: