Planprogram för Lomma Hamn

Vägen till ett planprogram för Lomma Hamn

Parallella uppdrag

Tidigt var vi överens om att vi ville få fram många idéer formade av olika stadsbyggare. Både tävlingsformen och det parallella uppdraget diskuterades som modell, men vi fastnade för att arbeta med parallella uppdrag, eftersom detta medgav en process med successiv fördjupning och analys i en öppen dialog mellan de tävlande, kommunen och markägarna i samband med två delinlämningar under hand. Tio välrenommerade kontor från Sverige och Danmark bjöds in under våren 2001 för en prekvalificering och fem av dessa valdes ut för uppdraget. Kontoren skulle uppvisa bred kompetens inom såväl stadsbyggnad, landskapsarkitektur som trafikplanering. Arkitekten Klas Brunnberg, från FOJAB Arkitekter, anlitades som vår processledare och sekreterare i arbetet, vilket pågick under hela hösten 2001.

Brunnberg & Forshed förslag valdes ut

Det förslag som valdes ut var format av arkitekten Kjell Forshed, landskapsarkitekten Sture Koinberg och skulptören Leif Bolter och bygger på småstadens idé med tydligt formade offentliga rum, torg, platser och gator, en enkel kvartersstruktur i en till tre våningar, en blandad bebyggelse av såväl flerbostadshus som småhus i så gott som alla kvarter med inslag av verksamheter i ett tydligt stråk längs ån in mot centrum. Ett nytt bibliotek binder samman den nya stadsdelen med Lomma centrum, som föreslås få ökad attraktivitet genom förtätning och förnyelse.

Godkänt planprogram, kvalitetsprogram, konsekvensbeskrivning och ramavtal

Ett planprogram , baserat på Kjell Forsheds förslag, godkändes av kommunfullmäktige den 27 februari 2003. Kopplat till detta finns också ett kvalitetsprogram för stadsrumsgestaltning med utformningsregler för det offentliga rummet och en beskrivning av den eftersträvade karaktären i den nya stadsdelen. I en bred konsekvensbeskrivning lyfts såväl miljötillgångar som problem förknippade med den förorenade marken, liksom kraven på lösningar, fram. I den ingår också en särskild studie av barnmiljön. Arbetet har barnmiljön generellt som ämne, men omfattar också en särskild granskning av barnmiljön i Lomma Hamn, med förslag till åtgärder. Därutöver utfördes en långsiktig kommunalekonomisk analys i syfte att fokusera, inte bara på den nya stadsmiljön, utan också på hur denna utbyggnad skulle påverka behovet av utbyggnad av övrig kommunal service med mera. Analysen pekar på en utbyggnad i små etapper om cirka 100 bostäder per år över en dryg tioårsperiod.

Programmet hade utformats i nära samarbete med markägarna. Samtidigt som programmet godkändes skrevs också ett ramavtal med den störste exploatören JM, ett samarbetsavtal med Skanska och en viljeförklaring med CA-fastigheter, med vilka kommunen inte kommit lika långt i sina förhandlingar. Ramavtalet med JM innebar i korthet att kommunen överlåter delar av sitt markinnehav till JM AB, som sedan svarar för exploateringen, inklusive anläggandet av stora delar av huvudstrukturen och de offentliga platserna inom området. Kommunen undviker på detta sätt att ligga ute med stora investeringar, men garanteras, genom kopplingarna i avtalen till kvalitets- och miljöprogrammen, att det som utförs också faktiskt blir det som eftersträvats i visionen. De delar av området, inom vilka osäkerheten fortfarande var stor och där avtal inte kunnat tecknas, låg kvar som fortsatt utredningsområde.

Kompletterat planprogram

Kommunstyrelsen lät, under 2005-2006, komplettera planprogrammet för Lomma Hamn, fastställt i Kommunfullmäktige 2003-02-27. I detta fastställda planprogram för Lomma Hamn undantogs området norr om Sjögatan. Planprogrammet med konsekvensbeskrivning och kvalitetsprogram för Lomma Hamn, har nu kompletterats i detta område. Huvudsyftet med denna komplettering är att redovisa och belysa utvecklingen av denna del av Lomma Hamn samt att detta därefter ska kunna utgöra ett formellt underlag för beslut om upprättande av detaljplaner. Det kompletterande planprogrammet för Lomma Hamn godkändes av planledningsgruppen i april 2006 och antogs av Kommun fullmäktige 2006-06-15, KF § 74.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Gladys Fuentes
Senast uppdaterad: