Detaljplaner Lomma Hamn

Planarbetet för Lomma Hamn syftar till att lägga den formella grunden för en utbyggnad av en aktiv stadsdel med bostäder och utrymme för verksamheter, och utgör underlag för projekteringen. Planprogram med bilagor utgör underlaget för beslut om upprättande av detaljplaner för Lomma Hamn. I februari 2004 antog kommunfullmäktige Planprogrammet för Lomma Hamn med utredningsområde. Detta följdes av det kompletterade planprogrammet 2006.

Planområdet är centralt beläget i Lomma och utgör, grovt sammanfattat, den nordvästra kvadranten av orten och dess möte med Öresund och landskapet i norr, däribland en viktig del av miljön kring Höje å. Utöver bebyggelsen inom den nuvarande industrihamnen, vid Brohus och i delar av Västra Habo omfattar planområdet också de arealer inom östra och västra Habo som kommer att rymma anläggningar för rekreation och friluftsliv i olika former. Detta avgränsas av stranden i väster, Fyrkantsdammens norra sida, Habovägen västgränsen för ridanläggningen vid Kyrkfuret samt Höje å.

Detaljplaner inom Lomma Hamn:

 • Huvudgatusystemet: Vann laga kraft i september 2004
 • Västra delen: Vann laga kraft i september 2004
 • Åkvarteren: Vann laga kraft i januari 2006
 • Kanalkvarteren: Vann laga kraft i april 2007
 • Båtuppläggning och sommarparkering: Vann laga kraft i maj 2007
 • Strandfuret: Vann laga kraft i juli 2008
 • Brohus - Fladängen: Vann laga kraft i juli 2008
 • Trädgårdsstaden: Utställning tom 2010-11-15
 • Idrotts- och fritidsområde: framtida byggnadsområde
 • Utredningsområde för framtida bebyggelse.
Detaljplan över Lomma Hamn.
 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Gladys Fuentes
Senast uppdaterad: