Bullerdämpande åtgärder längs E6

Drönarfoto över E6 och fälten in mot bebyggelsen i Lomma.

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2020 att ta emot massor från Trafikverket till en bullervall längs E6:an utanför Lomma. Möjligheten att på kort tid uppföra en bullervall har nu prövats men nödvändiga tillstånd för vallen har inte erhållits och bullret behöver därför minskas genom andra åtgärder. Alternativa åtgärder finns men kommer att ta längre tid att få på plats.

Bullret vid bostadshusen väster om Malmövägen upplevs av många som störande. Trots att det generellt sett inte överskrider de riktvärden som Trafikverket tillämpar för Malmövägen och E6:an står frågan om att förbättra bullersituationen högt på Lomma kommuns agenda. Vi arbetar därför vidare med följande åtgärder för att bullret i boendemiljöerna ska reduceras:

Bullerskydd med bebyggelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen utreder hur ny byggnation i området söder om Vinstorpsvägen kan utformas och gestaltas för att förbättra bullersituationen för befintlig bebyggelse väster om Malmövägen (höjder, volymer, visuella uttryck, grönska med mera). Krav på bullernivåer ska också klaras inom det nya området. Bebyggelse kräver detaljplaneläggning av marken, vilket är en lagstyrd process som tar relativt lång tid. De första byggnaderna bedöms kunna vara på plats tidigast om 5 år och området bedöms inte vara helt utbyggt förrän om 10-15 år.

Bullerskydd vid breddning av E6

Trafikverkets tekniska utredning gällande möjligheterna för en trefilig motorväg pågår och väntas klar i slutet av mars. Därefter förväntas Trafikverket kunna besluta ifall projektet inklusive någon typ av bullerskyddande åtgärder ska planeras och genomföras. Om projektet ska genomföras krävs att en vägplan tas fram och byggnation av bullerreducerande åtgärder kan därför påbörjas tidigast om 3-4 år.

Bakgrund

Inför beslutet 2020 om bullervallen undersöktes flera olika alternativa möjligheter att reducera bullret. Alternativen hade olika för- och nackdelar, där bullervallen var den åtgärd som hade möjlighet att snabbast komma till stånd, men också hade nackdelar i form av bland annat att stora markanspråk. På grund av befintliga kraftledningar kunde vallen inte placeras nära intill motorvägen utan behövde placeras längre ifrån vägen och göras större för att ge tillräcklig bullerreducerande effekt.

Efter kommunstyrelsens beslut har arbete pågått tillsammans med Trafikverket för att planera och inhämta nödvändiga tillstånd för vallen, först genom anmälan till Länsstyrelsen och därefter till kommunens tillståndsmyndighet. Bedömningen av ärendet har varit komplicerad hos myndigheterna, bland annat på grund av de stora mängderna massor, föroreningsgraden och för att olika intressen påverkats (arkeologi, kulturmiljö, grundvatten m.m.). Storleken på vallen och markanspråket i förhållande till den bullerreducerande effekten har ifrågasatts i prövningsprocessen och alternativa lösningar har efterfrågats. Slutligen lämnades ett föreläggande om att söka och genomgå en omfattande tillståndsprocess hos Länsstyrelsen.

Den förelagda tillståndsprocessen går inte att genomföra inom den projekttid som Trafikverket har för massorna från järnvägsprojektet Flackarp-Arlöv. Detta innebär att anläggandet av en bullervall med de tänkta massorna inte längre är genomförbart. Även massor från andra projekt skulle kräva motsvarande tillståndsprocess med osäker utgång.

De alternativa möjligheterna för bullerreduktion behöver därför aktualiseras. De åtgärder som nu är aktuella har vissa fördelar jämfört med bullervall, men tar istället längre tid att få på plats. Bland annat blir markytan för byggnation betydligt större utan en vall.

Vanliga frågor och svar

Ett bullerskydd ska placeras så nära bullerkällan som möjligt för att uppnå bästa effekt. Sämst effekt får ett bullerskydd som placeras mitt emellan bullerkällan och det objekt som ska bullerskyddas.

Det finns riktvärden för buller som Trafikverket förhåller sig till. Riktvärdena för befintliga miljöer, till exempel vid befintliga vägar som E6:an, är högre än de riktvärden som tillämpas då en väg byggs om väsentligt, eller vid helt nya vägprojekt.

Riktvärdet för buller från E6:an överskrids generellt sett inte för bostadshusen väster om Malmövägen i Lomma. Bullret upplevs likväl som störande av många invånare och kommunen arbetar därför för att kunna förbättra bullersituationen.

Lomma kommun vill förbättra bullersituationen men har begränsad rådighet i frågan bland annat eftersom E6:an är Trafikverkets väg. Trafikverkets tekniska utredning gällande möjligheterna för en trefilig motorväg pågår och väntas klar i slutet av mars 2021. Då kan besked om eventuella bullerdämpande åtgärder i samband med en utbyggnad komma från Trafikverket.

Kommunen har möjlighet att planera och möjliggöra för bullerdämpande åtgärder i form av byggnation av området väster om kraftledningarna. Bebyggelse kräver detaljplaneläggning av marken, vilket är en lagstyrd process som tar relativt lång tid. De första byggnaderna bedöms kunna vara på plats tidigast om 5 år, men området bedöms inte vara helt utbyggt förrän om 10-15 år.

Den som driver en miljöfarlig verksamhet har ansvar för de hälso- och miljöstörningar som kan uppkomma från buller. Det är Trafikverket som ansvarar för E6:an som går genom Lomma kommun.

Lomma kommun förvärvade 2020 marken längs E6:an mellan Vinstorpvägen och Svanetorpsvägen. Där ska ett förslag till utformning av ett verksamhetsområde tas fram. Byggnaderna i detta område blir en del i de bullerdämpande åtgärderna. Lomma kommun äger inte området norr om Vinstorpsvägen. Marken är privat och för att denna sträcka ska kunna få bullerskydd krävs att Trafikverket tar fram en vägplan för bullerplank.

Bullerplank behöver placeras nära intill E6:an för att göra nytta och det är Trafikverket som beslutar om sådana åtgärder i närheten av vägen. Bullerplank bör heller inte göras alltför höga eftersom påfrestningarna från vinden blir stora och grundläggningsarbetet omfattande. Ett bullerplank kan idag inte kan uppföras nära intill motorvägen då det skulle hindra en framtida breddning av vägen.

Det kan bli aktuellt med bullerplank men alternativa åtgärder som byte av fönster och/eller ventiler kan också blir aktuella. Trafikverket gör i varje projekt bedömningar av vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att utföra.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Sääf
Senast uppdaterad: